Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a vývoj neonatologické intenzivní péče v České republice
Název práce v češtině: Vznik a vývoj neonatologické intenzivní péče v České republice
Název v anglickém jazyce: Formation and development of neonatal intensive care in the Czech republic
Klíčová slova: neonatologie, perinatologie, intenzivní péče, novorozenec, historie, vývoj
Klíčová slova anglicky: neonatology, perinatology, intensive care, newborn, history, development
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.05.2015
Datum zadání: 07.05.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování diplomové práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
1. FENDRYCHOVÁ, Jaroslava a Ivo BOREK. Intenzivní péče o novorozence. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012, 447 s. ISBN 978-807-0135-471.
2. FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence: Vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 189 s. ISBN 978-802-4739-403.
3. Jorgensen, Anne M. The History of Neonatology in the United States: A Century of Caring.
NICU Currents [online]. 2010, June, s. 8-12 [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: http://static.abbottnutrition.com/cms-prod/anhi.org/img/Nurse%20Currents%20NICU%20History%20June%202010.pdf
4. MYDLIL, Václav a Jiří VOCEL. Praktická neonatologie. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982.
5. Neonatology on the Web. [online]. 1995, 2015 [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.neonatology.org/index.html
6. RUBÍN, Antonín. Péče o ohroženého novorozence. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.
7. ŠTEMBERA, Zdeněk. Historie české perinatologie. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. ISBN 80-734-5021-6.
8. TEYSCHL, O. a J. NOVOTŇÁKOVÁ. Ošetřování nedonošenců. 1. vyd. Praha: Zdravotnické nakladatelství, 1951.
9. WHITFIELD, Jonathan M., Beverly A. PETERS a Craig SHOEMAKER. . Conference summary: a celebration of a century of neonatal care. Baylor University Medical Center Proceedings [online]. 2004 vol. 17, issue 3 [cit. 2015-05-05], s. 255-258. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200660/#__ref-listid258260title
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu:
Neonatologie je mladým, dynamicky se rozvíjejícím oborem medicíny. Česká republika je jednou ze zemí, která patří v oblasti péče o novorozence k celosvětové špičce a řadí se na úroveň zemí jako Švédsko či Japonsko.
Novorozenci, jejichž naděje na přežití či záchranu zdraví byla dříve mizivá, dostali na začátku 80. let minulého století šanci a v dnešní době nejen přežívají, ale velká většina z nich prožívá svůj život ve velmi dobré kondici.
Tento úspěch je možný díky dobře fungujícímu systému péče o rodičku a novorozence, jehož součástí jsou mj. perinatologická centra s jednotkami intenzivní péče o novorozence.
Užití nekonvenčních ventilačních režimů, aplikace exogenního surfaktantu, invazivní a neinvazivní monitorace vitálních funkcí, aplikace oxidu dusnatého a v neposlední řadě také individuální vývojově zaměřená péče a program jeho sledování a hodnocení (NIDCAP) - to je jen krátký výčet postupů, které jsou v dnešní době více čí méně běžné při léčení a ošetřování patologických novorozenců.
Vývoj československé a české intenzivní péče o novorozence přitom proběhl jen v několika málo desetiletích. Jaké byly počátky oboru? Kdo byli průkopníci nových postupů a metod při zachraňování nedonošených a nemocných novorozenců? Jaké kroky bylo třeba podniknout a jaká úskalí bylo nutno překonat, aby současná neonatologická péče dosahovala výsledků, jež řadí naši zemi mezi nejvyspělejší na světě?
Na tyto a další otázky bych ráda našla odpověď ve své diplomové práci a podala tak ucelený přehled o historickém vývoji intenzivní péče o novorozence. Oboru, který přináší naději rodinám dětí, jejichž vstup do života nebyl bez komplikací.

Cíl práce a výzkumné otázky:
Cílem práce je popsat okolnosti vzniku intenzivní péče o novorozence v České republice a přehledně zmapovat následný vývoj oboru po jeho současný stav. Poukázat na obrovské pokroky, které v péči o novorozence byly učiněny během relativně krátkého období.

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Při tvorbě závěrečné práce bude jako výzkumná metoda využito studium dostupné odborné literatury (současné a historické), výzkum archivních pramenů a rozhovory s pamětníky událostí.

Předpokládaná implementace:
Výstupem práce bude ucelený přehled mapující vývoj intenzivní péči o novorozence v České republice. Diplomová práce bude moci sloužit ke vzdělávání pracovníků, ať již do oblasti péče o novorozence nově příchozích, tak v neonatologii již působících.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction to the issue and the significance of the topic:
Neonatology is a young, dynamically developing field of medicine. Czech Republic, as well as Sweden or Japan, is one of the countries that belong to the world leaders in the field of neonatal care.
Sick newborn babies, whose chances of survival used to be very slim in the past, were given a chance in the early 1980s and nowadays not only they survive, but most of them live their life in a very good condition.
This success is made possible thanks to a well-functioning system of care for the mother and the newborn. Perinatological centers and neonatal intensive care units are part of the system.
Use of non-conventional ventilation modes, the application of exogenous surfactant, invasive and non-invasive monitoring of vital signs, application of nitric oxide and ultimately, implementing the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) - these are only a few examples of practices that are currently part of the treatment of sick babies.

Neonatological intensive care has been developing only in past few decades in Czechoslovakia and the Czech Republic.
What were the beginnings of the field? Who were the pioneers of new procedures and methods in saving premature and sick newborns? Which steps needed to be taken and what obstacles had to be overcome so that Czech neonatal care could have become one of the best in the world?
In the thesis, I would like to find answers to these and other question and give a comprehensive overview of the historical development of neonatal intensive care - a field of medicine that brings hope to families of children whose early days were rather complicated.

Aim of the work and research questions:
The aim of the thesis is to describe development of neonatal intensive care in the Czech Republic since its very beginnings and point out the great progress which has been made in a relatively short period of time.

Methodology (method, research sample):
Studying contemporary and historical literature, study of archival sources and interviews with witnesses of events is going to be used as research methods in the thesis.

Estimated implementation:
The outcome of the work will be a complete overview tracing the development of neonatal intensive care in the Czech Republic. This thesis can serve as a learning material for new coming professionals as well as experienced workers in neonatology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK