Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dnešní podoba a funkce lidového oděvu na Táborsku
Název práce v češtině: Dnešní podoba a funkce lidového oděvu na Táborsku
Název v anglickém jazyce: Current form and function of folk costume in the Tabor area
Klíčová slova: lidový oděv|kostým|funkce kroje|svéráz|folklorismus|výšivka|Táborsko|Kozácko
Klíčová slova anglicky: folk costume|costume|function of folk costume|svéráz|folclorism|embroidery|Tabor area|Kozacko area
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2015
Datum zadání: 07.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Markéta Holubová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se ve své diplomové práci bude věnovat tématu vývoje lidového oděvu na Táborsku. Kromě jeho historického vývojena základě publikovaných pramenů bude kladen důraz především na současnost, tedy jakou podobou a funkčními změnami prošel kroj v období 20. až 21. století, jaké materiály a předlohy jsou k šití používány a jakou roli hraje kroj v životě dnešního člověka. Práce tak bude navazovat na výzkum doc. Štěpánové a částečně i na poznatky získané výzkumem k autorčině bakalářské práci. V práci budou použity antropologické metody, polostrukturované rozhovory doplněné historickou analýzou materiálů ze sbírek Blatského muzea v Soběslavi (především pozůstalosti Marie Prunerové a její rodiny). Originálním přínosem bude kvalitativní etnologický výzkum mezi členy folklorního souboru Koářovan.
Seznam odborné literatury
Bibliografie:
Bogatyrev P.: Funkcie kroja na Moravskom Slovensku. Martin 1937
Československá vlastivěda, řada II. Národopis, Praha 1936
Langhammerová J.: Kroje jižních a jihozápadních Čech. Muzeum středního Pootaví v Strakonicích 1986
Langhammerová J.: Dějiny odívání – Lidové kroje z České republiky. Praha 2001
Staňková J.: České lidové tkaniny. Praha 1989
Štěpánová I.: Člověk a lidová kultura: Člověk a lidový oděv – lidový oděv v životě člověka. Panoráma biologického a sociokulturní antropologie, č. 23, CERM, Brno 2005
Štěpánová I.: Lidový oděv v Čechách 19. století. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1984
Tyršová R.: Lidový kroj v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Duch a svět, Praha 1918
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK