Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teologie hry ve dvacátém století - Hugo Rahner a Jürgen Moltmann: slepá cesta?
Název práce v češtině: Teologie hry ve dvacátém století - Hugo Rahner a Jürgen Moltmann: slepá cesta?
Název v anglickém jazyce: 20th Century Theologies of Play - Hugo Rahner and Jurgen Moltmann: Blind Alley
Klíčová slova: Hra, svoboda, radost, kreativita, nauka o stvoření, christologie, soteriologie, eschatologie, systematická teologie, teologie hry
Klíčová slova anglicky: Play, Freedom, Joy, Creativity, Creation, Christology, Soteriology, Eschatology, Systematic Theology, Theology of Play
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ekumenický institut (27-EI)
Vedoucí / školitel: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.08.2015
Datum zadání: 21.08.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2021
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
  doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Tato disertační práce se věnuje otázce hry, resp. hraní ve všech jejích podobách z pohledu systematické teologie. Podrobně představuje dvě doposud nejucelenější teologie hry, prezentované v práci Hugo Rahnera Der Spielende Mensch a práci Jűrgena Moltmanna Die Ersten Freigelassenen der Schopfung a souvisejících textech. V kontextu doby, rámce teologických prací i akademických a společenských aktivit jednotlivých autorů je podrobně popsáno, jakým způsobem oba chápou hru jako hru a jaké jí následně přisuzují teologické významy. Dogmatické pojetí obou teologií je vyloženo jako schematický celek, pozornost je věnována i podrobnému výkladu klíčových důrazů a souvislostí obou teologií hry. Práce věnuje pozornost i okolnostem vzniku a inspiračním zdrojům obou teologií hry, přijetí a působení obou děl. Práce závěrem předkládá srovnání pojetí hry obou autorů, konstatuje, že obě teologie hry jsou si v mnoha ohledech blízké svým eschatologickým a soteriologickým vyústěním, stejně jako východisky, zdůrazňujícími svobodu, radost a kreativitu, které se s hrou vždy pojí. Pozornost je věnována teologickému chápání lidské identity a porozumění světu skrze hru u obou autorů. V závěru se práce podrobně věnuje kritické otázce, nakolik je na místě, a pokud ano, tak jakým způsobem, Kristovu smrt na kříži interpretovat v kategoriích hry.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this Doctoral Thesis is play and playing along all respective forms from the perspective of systematic theology. Two most comprehensive play theologiesas presented in the books Der Spielende Mensch by Hugo Rahner and Die Ersten Freigelassenen der Schöpfung by Jürgen Moltmann and connected writings are analysed. The analysis expands on the understanding of play as play and ensuing theological interpretations, as portrayed by both authors, in the context of their theological legacy, professional endeavours and historical circumstances relating to the time of inception of their respective play theologies. Such play theologies are outlined both on the general level and presented inparticular details and points of emphasis in terms of systematic theology. Sources of inspiration, direct motivations to engage in play theologies arepresented from the perspective of both respective theologians as well as thereception and impact of their writings. Consequently, a comparison of both play theologies is presented. Their compatibility is argued both on the level of key eschatological and soteriological conclusions as well as foundations emphasising freedom, joy and creativity as fundamental theological qualities of play. Attention is given to the theological understanding of human identity and human understanding of surrounding reality through play. To conclude, the question whether, and if so, then how, Christ crucifiction may be adequately expressed through language of play is analysed in depth.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK