Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidové stavitelství a bydlení v obci Mařenice
Název práce v češtině: Lidové stavitelství a bydlení v obci Mařenice
Název v anglickém jazyce: Volk Architecture in the Village Mařenice
Klíčová slova: Evropská etnologie, materiální kultura, lidové stavitelství, lidové bydlení, německé etnikum v českých zemích,české pohraničí, Českolipsko, Lužické hory, Liberecký kraj,
Klíčová slova anglicky: European ethnology, material culture, folk arcitecture, folk living, german minority in the Czech country, Czech borderland, Liberec region, Česká Lípa region, Lusatian mountains, Liberec region
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2015
Datum zadání: 05.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.05.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Záměrem práce je badatelský výzkum dostupných historických pramenů ( písemných, kartografických, dokumentace kresebné a fotografické, stavebních průzkumů apod.) na jehož základě bude provedena identifikace usedlostí a sídelní a krajinné sturktury na území obce Mařenice. Výzkum má odhalit historické funkce usedlostí, jejich hospodářské a pozemkové zázemí, částečně také ukázat obraz lidového bydlení německého etnika od poloviny 19. století do první třetiny 20.stol. v českém pohraničí. Historické materiály budou komparovány se současným stavem na základě vlastní dokumentace a terénního výzkumu. Práce také částečně reflektuje absenci terénního výzkumu a odborné činnosti v dané lokalitě.
Seznam odborné literatury
BALÁŠ, Emanuel: Výzkum vesnických sídel a lidových staveb: zpáva. In: Československá etnografie 1959, roč. 7, s. 326.
BALÁŠ, Emanuel: Výzkumy lidové architektury: zpráva. In: Česky lid, 1953, roč. 40, č. 3., s. 261.
ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVĚDA: Dil III. Lidová Kultura: Kapitola III. Hmotná kultura, sidelní formý a bydlení s. 105 – 141. In. Praha, Orbis, 1968.
MENCL, Vacláv: Lidová architektura v československu. Praha: Academie 1980.
PEŠTA, Jan: Encyklopedie českých vesnic. Díl V. Liberecký kraj. Praha: Libri, 2011.
PRAŽÁK, Vilém: K problematice základních pudorysných typu lidových staveb v Československu, II. část: štúdia. In: Československá etnografie, 1958, roč. VI, s. 331.
SCHEYBAL, Josef V. – Scheybalová, Jana: Lidová kultura severních Čech. Liberec: Nakladatelství RK,
2006.
SCHEYBAL, Josef V. – Scheybalová Jana: Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních
Čechách. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a
folkloristiku ČSAV, 1985.
VAŘEKA, Josef – Frolec, Václav: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha: Grada, 2007.
VAŘEKA, Josef: Lidové stavitelství v narodopisném atlasu ČSSR: článok. In: Národopisně aktuality, 1968, roč. 5, s. 119-126
VOJTÍŠEK, Břetislav – Vařeka, Josef: Lidová architektura v severních Čechách. Vlastivědné muzeum a galerie Česká lípa, 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK