Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Krásné piety" krásného slohu
Název práce v češtině: "Krásné piety" krásného slohu
Název v anglickém jazyce: "Beautiful pietas" of the Beautiful Style
Klíčová slova: Krásná pieta|krásný sloh|ikonografický typ piety|Gestika|Pieta z Marburgu|Pieta z Badenu|Pieta ze sv. Alžběty ve Vratislavi|Pieta z Kreuzenstein|Pieta kanovníka Křiváka|Pieta z Petrohradu|Pieta z Celje.
Klíčová slova anglicky: Beautiful pietá|beautiful style|iconographic type of pietá|Gestures|Pietà of Marburg|Pietà of Baden|Pietà of st. Elisabeth in Wroclav|Pietà of Kreuzenstein|Pietà of canon Křivák|Pietà from the Hermitage Museum in Petersburg|Pietà of Celje.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2015
Datum zadání: 05.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude věnována „krásným pietám“ krásného slohu. Bude zde učiněn nástin jejich ikonografického vývoje od počátku zobrazování typu po konec 14. století. Dále budou interpretovány literární prameny s ohledem na podobu středověkých piet. Důraz přitom bude kladen na typ krásné piety. Druhá část textu bude tvořena pojednáním o sedmi jednotlivých „krásných pietách“, vybraných jako reprezentativní zástupci svého ikonografického typu.The thesis deals with the theme of the so called Beautiful pietàs from the period of Beautiful Style. In the thesis will be outlined the iconographical development from the very beginning of the representation of this type until the end of the 14th century. Furthermore the work interprets the literary sources with regard to the form of medieval pietàs. The emphasis will be put on the Beautiful pietàs. The second part of the text treats seven concrete Beautiful pietàs chosen as the illustrative representatives of the iconographical type they belong to.
Seznam odborné literatury
Milena Bartlová (ed.).: Die Pietà aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhunderts. Brno 2007. Milena Bartlová: Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Praha 2012. Hans Belting: Das Bild und sein Publikum im Mittelalter, Berlin 1981. Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. München 1990. Rudolf Berliner: Arma Christi. In: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 6, 1955, 35−152. Heinrich Braune/Erich Wiese: Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters (kat. výst.). Breslau 1929. Horst Bredekamp: Kunst als Medium Soziale Konflikte. Bilderkäpfe von der Spätantike bis zu den Hussitenrevolution, Frankfurt am Main 1975. Frank O. Büttner: Imitatio Pietatis. Motiven der christlichen Ikonographie als Modelle zur Verähnlichung, Berlin 1983. Caroline Walker Bynum: Jesus as Mother. Studies in the Spirituelity of the High Middle Ages, Califonia 1982. Georg Dehio: Geschichte der deutschen Kunst. Bd. II. Berlin/Leipzig 1921. Jiří Fajt (ed.): Karel IV. Císař z Boží milosti (kat. výst.). Praha 2006. Dieter Großmann: Salzburgs Anteil an der Schqönen Madonnen, in: Schöne Madonnen (kat. výst.), Salzburg 1965. Dieter Großmann: Stabat mater. Salzburg 1970. Jeffrey Hamburger: Crown and Veil. Female monasticism from the fifth to the fifteenth centuries. New York 2008. Jaromír Homolka: Sochařství. In: Emanuel Poche (ed.): Praha středověká. Praha 1963, 359−473. Jaromír Homolka/Ladislav Kesner (ed.): České umění gotické (kat. výst.). Praha 1964. Jaromír Homolka: České umění gotické (kat. výst.). Praha 1970. Jaromír Homolka: Studie k počátkům krásného slohu v Čechách. Praha 1976. Jaromír Homolka: K problému krásného stylu kolem 1400. In: Vojtěch Novotný (ed.): Všechno je milost. Sborník k 80. narozeninám Jana Ambrustera. Praha 2008, 406–416. Albert Kutal: Pieta od sv. Tomáše v Brně, Brno 1937. Albert Kutal: Mistr Krumlovské madony, Umění 1953. Albert Kutal: České sochařství kolem roku 1400 a alpské země, Umění V, 1957, 301–31. Albert Kutal: K jihočeské plastice doby předhusitské a husitské. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity II. Brno 1953, 161−179. Albert Kutal: České gotické sochařství 1350−1450. Praha 1962. Albert Kutal: K problému horizontálních piet. In: Umění XI, 1963, 321–359. Albert Kutal: České gotické umění. Praha 1972. Albert Kutal: Erwägungen über das Verhältnis der horizontalen und schönen Pietàs. In: Umění XX, 1972, 485–520. Albert Kutal: Gotické sochařství. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Rudolf Chadraba (ed.). Praha 1984, 216−283. Anton Legner (ed.): Die Parler und der Schöne Stil (kat. výst.). Bd. I−V. Köln am Rhein 1978, 1980. Aleš Mudra: Výtvarná díla v liturgii velkých svátků. In: Helena Zápalková (ed.): Kristus z Litovle. Restaurování 2007–2010 (kat. výst.). Olomouc 2011, 14–27. Michaela Ottová: Sochařství 15. století v severních a severozápadních Čechách. Ústí nad Labem 2004. Michaela Ottová: Madona Plzeňská. Poznámky ke vzniku zázračné sochy a k opakování jejího typu v první polovině 15. stol. In: Vojtěch Novotný (ed.): Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozeninám Ludvíka Ambrustera. Praha 2008, 530–547. Wilhelm Pinder: Die Pietà. Leipzig 1922. Wilhelm Pinder: Die deutsche Plastik vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Renaissance. Wildpark/Potsdam, Bd. I−II., 1924, 1929. Wilhelm Pinder: Die dichterische Wurzel der Pietà. In: Wilhelm Pinder: Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 1907−1936. Leipzig 1938. Götz Pochat/ Brigitte Wagner (ed.): Internationale Gotik im Mitteleuropa, Graz 1990. Prag um 1400. Der Schöne Stil. (kat. výst.). Wien 1990. Jan Royt: Devoční zobrazení ve středověku a zbožnost. In: Ivana Čornejová/Hedvika Kuchařová/Kateřina Valentová (ed.): Locus pietatis et vitae. Sborník Příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.−15. září 2007. Praha 2008. Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst. Bd. II. Hamburg 1968. Michael Viktor Schwarz: Die Schöne Madonna als komplexe Bildform, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 1993/94. Michael Viktor Schwarz: Höfische Skulptur im 14. Jahrhundert II., Worms 1986. Michael Viktor Schwarz: Visuelle Medien im christlichen Kult, Wien 2002. Robert Suckale: Stil und Funktion. Ausgewählte Schriften zur Kunst des Mittelalters. München/Berlin 2008. Robert Suckale (ed.): Schöne Madonnen am Rhein. Bonn 2009. Richerd Viladesau: The beauty of the cross. The passion of Christ in Theology and the Arts, from the Catacombs to the eve of the Renaissance, Oxford 2006. Joanna E. Ziegler: Sculputre of compassion. The pietá and the beguines in the northern low countries, Rome 1992.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK