Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intermitentní katetrizace močového měchýře u paraplegiků
Název práce v češtině: Intermitentní katetrizace močového měchýře u paraplegiků
Název v anglickém jazyce: Intermittent bladder catheterization in paraplegics
Klíčová slova: Intermitentní katetrizace, všeobecná sestra, uroinfekce, edukace pacientů, kvalita života pacientů, paraplegie
Klíčová slova anglicky: Intermittent catheterization, nurse, urinary tract infection, patient education, quality of life for patients, paraplegic
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Sojková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.05.2015
Datum zadání: 24.02.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 07:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Pavla Kordulová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zpracována podle Opatření děkana 10/2010 a Manuálu pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací a dalších požadavků UTPO.
Seznam odborné literatury
1. Mikšová, Z. (2005). Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada.
2. Coloplast: Péče o kontinenci. (2015). Retrieved from:http://www.coloplast.cz/urologyandcontinencecare/pages/urologycontinencecare.aspx
3. Nová generace potahovaných močových katetrů pro intermitentní katetrizaci. (2015). 1. Retrieved from:http://braunoviny.bbraun.cz/intermitentni-katetrizace
4. Wilson, M. (2015). Clean intermittent self-catheterisation: working with patients. 2(24), pp. 76-85.
5. Krhut, J. et al. (2005). Neurourologie. (p. 141). Praha: Galén.
6. Majkusová, A. Poranění míchy - míšní léze. Retrieved from:http://www.jarmila-capova.cz/misni-leze/
7. Sutorý, M. (2013). Potřebuji na provádění ČIK jiné místo než obvyklou toaletu?. Helios: časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře (2).
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu:
Práce se bude skládat z části teoretické a empirické. V teoretické části se budu věnovat samotnému tématu intermitentní katetrizace. Sem patří charakteristika dysfunkce močového měchýře, vyšetřovací metody, klinické příznaky, léčba infekce močových cest, alternativní metody autokatetrizace, ošetřovatelské diagnózy, péče o katétry, hygiena, komunikace a edukace pacienta. Dalším velkým tématem je ošetřovatelská část, kde se budu věnovat ošetřovatelské péči o pacienty s autokatetrizací u paraplegiků.
Touto prací bych chtěla zviditelnit potíže paraplegiků v běžném životě. Invalidní vozík ani s ním spojené urologické problémy totiž nemusejí být nepřekonatelnými překážkami bránícími společenskému uplatnění jedince. A věřím, že informované a nápomocné okolí dokáže situaci pacientů vybavených intermitentní katetrizací výrazně vylepšit.
Cílem práce je přiblížit problematiku autokatetrizace paraplegiků ošetřovatelskému personálu i veřejnosti. Důraz bude položen především na informace o vlivu tohoto řešení na každodenní život pacientů a na obtíže spojené s jeho užíváním v praxi. Ty si dnes uvědomuje jen málo takto nepostižených osob. Lepší obeznámenost ať už odborné či laické veřejnosti s touto tématikou přitom může nepochybně výrazně zkvalitnit běžný život pacientů.
Cíl práce:
Zjistit zda a jak ovlivňuje intermitentní katetrizace každodenní život paraplegiků.
Metodologie:
V empirické části budou zpracovány 2 ošetřovatelské kazuistiky dvou klientů s paraplegií, kteří se dlouhodobě intermitentně katetrizují. Cílem bude zachytit jejich zkušenosti s onemocněním a autokatetrizací, které ovlivňují jejich každodenní život.
Předpokládaná implementace:
Tato práce by mohla být použita pro vytvoření ošetřovatelského standardu pro ošetřovatelský personál při péči o pacienty s autokatetrizací.
Klíčová slova (čj):Intermitentní katetrizace, všeobecná sestra, uroinfekce, edukace pacientů, kvalita života pacientů, paraplegie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction to the issue and importance of the topic:
Work will consist of theoretical and empirical part. The theoretical part will deal with the theme of intermittent catheterization as such.This theme include disease characteristics of bladder dysfunction, diagnostic methods, clinical symptoms, treatment of infection of urinary tract, alternative methods autocatheterization, nursing diagnosis, care of catheters, hygiene, communication and patient education. Another big theme is part focused on nursing where I will deal with nursing care for patients with catheterization in paraplegics.
In this work I would like to reveal difficulties of paraplegics in everyday life. Wheelchair nor associated urological problems does not have to be insurmountable obstacles to the social use of the individual. And I believe that an informed and helpful neighborhood can significantly improve the situation of patients fitted with intermittent catheterization.
The aim of this work is to approximate the autocatheterization issue of paraplegics the nursing staff and the public. Emphasis will be placed especially on information about the impact of this solution on the daily lives of patients and the difficulties associated with its use in practice. These difficulties are aware only few persons without disabilities. Better familiarity, whether professional or general public with this topic may undoubtedly significantly improve the daily life of patients.
Objective of the work:
Aim of this work is to determine whether and how intermittent catheterization affects everyday life paraplegics.
Methodology:
In the practical part will be processed 2 nursing case reports of two clients with paraplegia who use intermittent catheterization long term. The goal of the work will be describe their experiences with the disease and autocatheterization, which affect their everyday lives.
Estimated implementation:
This work could be used to create a nursing standard for nursing staff in caring for patients with catheterization.
Key words: Intermittent catheterization, nurse, urinary tract infection, patient education, quality of life for patients, paraplegic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK