Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologické charakteristiky jedinců z barokní fáze pohřebiště Sv. Benedikta v Praze – analýza demografické krize
Název práce v češtině: Biologické charakteristiky jedinců z barokní fáze pohřebiště Sv. Benedikta v Praze – analýza demografické krize
Název v anglickém jazyce: Biological characteristics of individuals from the baroque level of St. Benedict cemetery in Prague – an analysis of the demographical crisis
Klíčová slova: kostel sv. Benedikta, bioarcheologie, demografické krize, biodistance, dentální epigenetické znaky
Klíčová slova anglicky: St. Benedict Church, bioarchaeology, demographic crisis, biodistance, dental epigenetic traits
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.05.2015
Datum zadání: 04.05.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Francouzsko-český projekt, zaštítěný Programem Barrande, se zabývá mimo jiné i antropologií demografických krizí. Na zrušeném pražském hřbitově Sv. Benedikta bylo archeologickým záchranným výzkumem, který předcházel stavbě současného Obchodního domu Kotva, vyzvednuto několik stovek koster, z čehož 160 jedinců patřilo IV. fázi a 462 jedinců pak V. fázi pohřbívání datovaného do novověku. Pro pohřebiště je charakteristická přítomnost řady hromadných hrobů, které svědčí pro úmrtnostní krizi. Detailní studie archivních dokumentů vyloučila, že za příčinu lze považovat jednu z morových epidemií, které opakovaně postihly Prahu v minulých stoletích, jak uvádějí starší prameny a jenž přebírá i předběžné antropologické zpracování pohřebiště. Podle nových informací se může jednat o oběti z opakovaných obsazení areálu Norbertina, který sloužil armádám různých států v průběhu 17. až 19. století jako lazaret. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda za krizí úmrtnosti může pouze jedna událost nebo se jedná o událostí několik. Případně navrhnout jejich specifikaci. Student bude své závěry opírat o kosterní materiál, o poskytnuté záznamy z deníků výzkumů a fotografie a jinou grafickou dokumentaci a konfrontovat je s jinými bioarcheologickými výstupy Projektu sv. Benedikt a získané údaje zpracuje ve své diplomové práci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The French-Czech project under the patronage of Program Barrande deals among other things also with an anthropology of demographic crises. A rescue archaeological research team found several hundreds of skeletons in the closed St. Benedict cemetery prior to building of current department store Kotva; 160 of these individuals belonged to the burial phase IV. and 462 ones to the burial phase V. dated modern times. A presence of mass graves indicative of mortality crisis is characteristic for this burial ground (site). An older references state one of the black death epidemic, which stroke Prague repeatedly in last centuries, as a reason for these mass graves. Also the preliminary archaeological processing of the burial ground works with this premise. Nevertheless the detailed study of archival documents excluded this causation. According to new information these skeletons may be remains of victims from repeating taking controls of Norbertinum areal, by armies of different states, during 17. to 19. centuries when it was used as a military hospital. The aim of the thesis is to answer the question whether the mortal crisis was caused by only one occurrence or if it is about several events; alternatively to propose their specification. Student will support his conclusions with skeletal material, provided written records from research logbooks and photographs, and other graphic documentation. He also will confront these conclusions with the other St. Benedict project bioarchaeological results and he process data obtained in his thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK