Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod s unijními zeměmi a třetími státy
Název práce v češtině: Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod s unijními zeměmi a třetími státy
Název v anglickém jazyce: The impact of the Czech Republic´s accession to the European Union on international trade state of European Union and with third states
Klíčová slova: Zahraničně-obchodní politika, Společná obchodní politika EU, zahraniční obchod, komoditní struktura, teritoriální struktura, země EU, země BRIC.
Klíčová slova anglicky: Foreign trade policy, The EU Common commercial policy, international trade, commodity structure, territorial structure, the EU countries, the BRIC countries
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.04.2015
Datum zadání: 30.04.2015
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce má jako hlavní cíl zjistit, zda měl vstup České republiky do Evropské unie dopad na zahraniční obchod. V práci je popsán vývoj zahraničního obchodu z hlediska jak komoditní, tak teritoriální struktury. V případě komoditní struktury bude zboží rozděleno podle skupin SITC. V práci je také popsán vývoj obchodu s nejdůležitějšími obchodními partnery ze zemí Evropské unie. Dále jsou popsány obchodní vztahy ČR s původními členy EU, s následnými členy a se třetími zeměmi, kde jsou popsány tarifní, netarifní a smluvní nástroje obchodní politiky České republiky před vstupem do EU. Následně je popsána Společná obchodní politika EU, kterou musela Česká republika implementovat. Poslední kapitola se věnuje vývoji zahraničního obchodu s vybranými třetími zeměmi. Vybrány byly země BRIC – Brazílie, Rusko, Indie, Čína. Bude popsán vývoj obchodních vztahů u jednotlivých zemí a jejich vliv na obchodní bilanci České republiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of this bachelor thesis is to find out the impact of access of the Czech Republic to European Union on the Czech international trade. At the beginning the work describes the development of foreign trade in terms of commodity structure and also of territorial structure. In the case of commodity structure, goods are divided into SITC groups. Next part of the thesis focuses on the development of trade with major trading partners from European Union countries. It also describes the trade relations of the Czech Republic with the original members of the EU, with the subsequent members and third countries, as a part of this chapter there are described most of the tariff, non-tariff and contractual tools of Czech trade policy before access to the EU. The next chapter describes common EU trade policy, which the Czech Republic had to implement. The last chapter is about development of foreign trade with third countries, in this case the BRIC countries (Brazil, Russia, India and China) were chosen. Regarding the trade of Czech Republic with BRIC countries, the work describes mainly the development of trade relations and its impact on the trade balance of the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK