Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anton Jasusch. Umelec ako nástroj mocenských vzťahov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Anton Jasusch. Umelec ako nástroj mocenských vzťahov
Název práce v češtině: Anton Jasusch. Umělec jako nástroj mocenských vztahů
Název v anglickém jazyce: Anton Jasusch. The Artist as a Device of Power Relations
Klíčová slova: Anton Jaszusch, košická moderna, mocenské vzťahy, národná identita, výtvarná moderna Slovenska
Klíčová slova anglicky: Anton Jaszusch, Košice modernism, power relations, national identity, modern art in Slovakia
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2015
Datum zadání: 27.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Maliar Anton Jasusch (1882 - 1965) je všeobecne považovaný za významného predstaviteľa slovenskej moderny. Jeho meno sa najčastejšie skloňuje v súvislosti s fenoménom tzv. košickej moderny, teda s obdobím dvadsiatych rokov 20. storočia, kedy sa v Košiciach na istú dobu vďaka viacerým spoločensko – historickým okolnostiam vytvorili vhodné podmienky pre umelecký život. Po návrate z vojnového zajatia Anton Jasusch vytvoril v priebehu rokov 1920 – 1924 cyklus diel reflektujúci jeho filozoficko-etické postoje k svetu. V rámci formujúcej sa moderny na Slovensku, zameriavajúcej sa predovšetkým na ľudovú tematiku, šlo o diela vybočujúce z dobovej umeleckej produkcie na Slovensku. Časť tohto súboru vystavil Anton Jasusch v roku 1922 v Košiciach. Následne v roku 1924 prezentoval už celý cyklus na výstave v Bratislave. Okolo tejto výstavy sa v rámci slovenských periodík (Slovák vs. Slovenský denník), v tom čase bežne neprejavujúcich záujem o výstavy výtvarného umenia, strhla veľká diskusia o podstate skutočného „slovenského umenia“, ktorú časť prispievajúcich videla práve v umení Antona Jasuscha. Niečo podobné, aj keď v menšom rozmere, sa odohralo aj v rámci regionálnych denníkov v Košiciach v roku 1922 (Kassai Napló vs. Slovenský východ). Podobne nacionalisticky bolo Jasuschove dielo interpretované aj počas druhej svetovej vojny, kedy boli Košice súčasťou Maďarska a tiež po skončení vojny. Nacionalistické nálepky „slovenský“ - „maďarský“ sa striedali spolu s politickými zmenami. Diplomová práca si kladie za cieľ na príklade jedného umelca a jeho diela poukázať na „privlastnenie“ umeleckého diela, či už v mene politicko - nacionalistických snáh alebo v snahe legitimizovať existujúci politický režim, ktorá potom v kontexte mocenských vzťahov slúži ako nástroj interpretácie umeleckého diela.
Seznam odborné literatury
Katarina Ambrozić: Wege zur Moderne und die Ažbe-Schule in München. Katalóg k výstave Múzea Wiesbaden, 25.9.1988 - 30.10.1988. Bongers 1988
Ján ABELOVSKÝ/Katarína BAJCUROVÁ: Výtvarná moderna Slovenska. Maliarstvo a sochárstvo 1890 – 1949. Bratislava 1997
Katarína BAJCUROVÁ (ed.): Slovenský obraz (anti - obraz). 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení (kat. výst.). Bratislava 2008
Arnold BARTETZKY/Marina DMITREVA/Stefan TROEBST (eds.): Neue Staaten – neue Bilder?Visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918. Köln 2005
Milena BARTLOVÁ: Naše, národní umění. Brno 2009
Zuzana BARTOŠOVÁ/Lena LEŠKOVÁ (ed.): Košická moderna a jej presahy. Katalóg výstavy Východoslovenskej galérie, 13. 12. 2013 – 18. 5. 2014. Košice 2013
Kalmán BROGYÁNYI: Festőművészet Szlovenszkón. Košice 1931. Rukopis prekladu do slovenčiny (knižnica Slovenskej národnej galérie v Bratislave)
Ingrid CIULISOVÁ: Dejepis umenia na Slovensku. Vybrané kapitoly. Bratislava 2011
Pavol FODOR: Súčasné slovenské maliarstvo. Bratislava 1949
Michel FOUCAULT: Myšlení vnějšku. Praha 2003
Eva GOTTLIEBOVÁ: Anton Jasusch. Súborné dielo. Katalóg výstavy Východoslovenskej galérie. Košice 1983
Imrich GROŠKO: Anton Jaszusch. Záverečné dielo. Katalóg výstavy Východoslovenskej galérie. Košice 1972
Vendula HNÍDKOVÁ: Národní styl. Kultura a politika. Praha 2013
Aurel HRABUŠICKÝ (ed.): Slovenský mýtus (kat. výst.). Bratislava 2005
Zsófia KISS – SZEMÁN (ed.): Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. I. časť medzinárodného projektu 2010 – 2013. Košice 2010
Zsófia KISS-SZEMÁN: Anton Jasusch. Maliar a vizionár. Katalóg výstavy Galérie mesta Bratislavy, 14.6.2007 - 19.8.2007. Bratislava 2007
Zsófia KISS – SZEMÁN (ed.): Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. II. časť medzinárodného projektu 2010 – 2013. Košice 2012
Zsófia KISS – SZEMÁN: Výtvarná diskusia o tvorbe Antona Jasuscha v roku 1924. „Mravné popravenie jedného Slováka“ alebo „gigantická práca a tvorba jedného slovenského umelca“. In: ARS 42, 2009, 1, 94 - 107
Lena LEŠKOVÁ (ed.): Košická moderna. Košice 2013
Helena NĚMCOVÁ: Anton Jaszusch (1882 — 1965). Katalóg výstavy Galérie Júliusa Jakobyho. Košice 1995
Zora RUSINOVÁ (a kol.): 20. storočie. Bratislava 2000
Jan RYCHLÍK: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992. Praha 2012
Ladislav SAUČIN: Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918 – 1938. Košice 1964
Tomáš ŠTRAUS: Anton Jasusch. Súborné dielo. Katalóg výstavy Umeleckej besedy. Bratislava 1962
Tomáš ŠTRAUS: Anton Jasusch a zrod východoslovenskej avantgardy dvadsiatych rokov. Bratislava 1966
Tomáš ŠTRAUS: O myslení a nemyslení. Eseje 2010 - 2011. Bratislava 2011
Marián VÁROSS: Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1945. Bratislava 1960
Marián VÁROSS: Výtvarný život na Slovensku začiatkom 20. storočia. Maliarstvo a grafika rokov 1900 – 1918. Bratislava 1971
Vladimír WAGNER: Nové slovenské maliarstvo. Bratislava 1944
Vladimír WAGNER: Profil slovenského výtvarného umenia. Turčiansky svätý Martin 1935
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK