Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesnost v lidové písni (Perspektiva etnolingvistiky a kognitivní poetiky)
Název práce v češtině: Tělesnost v lidové písni (Perspektiva etnolingvistiky a kognitivní poetiky)
Název v anglickém jazyce: Body parts in folk songs (The perspective of ethnoliguistics and cognitive poetics)
Klíčová slova: lidová píseň|tělesnost|etnolingvistika
Klíčová slova anglicky: folk song|corporeality|ethnolinguistic
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2015
Datum zadání: 27.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.04.2015
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vycházet z kontextu kognitivní etnolingvistiky J. Bartmińského a z jeho pojetí lidového poetického stylu; podle možnosti zohlední i základní práce americké kognitivní lingvistiky, zejm. se zřetelem k aplikaci na umělecký text. Soustředí se při tom na poetiku lidové písně. V jejím rámci bude sledovat konceptualizaci tělesnosti (zejm. v souvislosti s opozicí ŽIVOT - SMRT). Zaměří se zejména na somatismy (srdce, hlava, oči, ruce, nohy, krev, tělo ap.); bude sledovat kontexty, v nichž vystupují, a s využitím teorie pojmových profilů se pokusí uchopit konotace s nimi spojené. V závěru posoudí interpretační možnosti daného přístupu k textu a pokusí se na jeho základě vyložit, jakou roli hraje v lidové poezii tělesnost. Diplomantka bude vycházet ze sbírek Františka Sušila Moravské národní písně a K. J. Erbena Prostonárodní české písně a říkadla. Soustředí se na oddíly milostné lyriky a epiky, tj. na Písně o lásce a Písně rozpravné ze Sušilovy sbírky a Písně věku mládeneckého a panenského a Písně dějepravné ze sbírky Erbenovy.
Seznam odborné literatury
Prameny:
ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Evropský literární klub, Praha, 1937.
SUŠIL, František. Moravské národní písně. Vyšehrad, Praha, 1951.

Sekundární literatura:
BARTMIŃSKI, J.: O języku folkloru. Wrocław 1973.
BARTMIŃSKI, J.: Jazyk v kontextu kultury. Praha (v tisku). (Zejm. stati Jazyk v kontextu kultury, Lidový poetický styl a Formy přítomnosti sacrum ve folkloru.)
BLAŽEK, B.: Česká lidová slovesnost. Praha 1990.
LAKOFF, G., JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Brno, 2002.
LAKOFF G., TURNER, M.: More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago - London 1989.
MAĆKIEWICZ, J. Jezykowy obraz ciala. Skice do tematu. Gdaňsk 2006.
MARČOK, V.: Estetika a poetika ľudovej poézie. Bratislava 1980.
MRHAČOVÁ, E. Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice. Ostrava 2000.
SIROVÁTKA, O., LEŠČÁK, M.: Folklór a folkloristika: o ľudovej slovesnosti. Bratislava 1982.
TURNER, Mark. Literární mysl: o původu myšlení a jazyka. Host, Brno, 2005.
VAŇKOVÁ, I., et al.: Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky. Karolinum, Praha, 2005.
VAŇKOVÁ, I.: Tělesnost a studium somatismů v perspektivě antropologické lingvistiky. In Tělo, smysly, emoce v jazyce. Praha 2012.
VAŇKOVÁ, I.: Kognitivní lingvistika, řeč a poezie. Česká literatura, 53, 2005/ 5, s. 609 – 636.
VAŇKOVÁ, I.: Slovo v poezii. Inspirace kognitivnělingvistické. In: Fedrová, S. (ed.): Česká
literatura – rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha 2010, s. 425–437.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK