Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolorektálnímu karcinomu lze předcházet
Název práce v češtině: Kolorektálnímu karcinomu lze předcházet
Název v anglickém jazyce: Colorectal cancer can be prevented
Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, prevence, screening, zdravotní gramotnost, edukace
Klíčová slova anglicky: cancer, colon and rectal cancer, prevention, screening, health literacy, education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.04.2015
Datum zadání: 27.04.2015
Datum a čas obhajoby: 01.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2016
Oponenti: Mgr. Veronika Hovorková
 
 
 
Předběžná náplň práce

• Zjistit aktuální informovanost průměrné (obecné) populace o screeningu kolorektálního karcinomu a prozkoumat postoj k tomuto screeningu.
• Zmapovat znalosti zkoumaného populačního souboru o možnostech primární, sekundární prevence kolorektálního karcinomu, o rizikových faktorech.
• Zmapovat zájem o dané téma, motivaci, preferenci hodnot, ochotu změnit rizikové chování, vypracovat na základě zjištěných výsledků edukační materiál (rozšířit edukační činnost sestry v oblasti prevence kolorektálního karcinomu), zvýšit a zlepšit informovanost pacientů o kolorektálním karcinomu a možnostech prevence.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Check the current average awareness (general) population for colorectal cancer screening and examine its position on this screening.
• Mapping knowledge of the investigated population group about the possibilities of primary and secondary prevention of colorectal cancer, the risk factors.
• Map out interest in the topic, motivation, values, preferences, willingness to change risky behavior elaborate on the findings, educational material (to expand the educational role of nurses in the prevention of colorectal cancer) increase and improve information to patients about colorectal cancer and prevention.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK