Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Problematika pohybové aktivity dětí na I. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Problematika pohybové aktivity dětí na I. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Issue of children's physical activity in primary schools
Klíčová slova: pohybová aktivita, pohyb, volný čas, tělesná výchova, zájmová činnost, obezita, děti I. stupně ZŠ
Klíčová slova anglicky: physical aktivity, exercise, leisure, physical education, leisure activities, obesity, children of primary school age
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.04.2015
Datum zadání: 21.04.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 08:45
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu: Vlivem vlastní dlouhodobé práce s dětmi mladšího školního věku ve sportovním kroužku jsem vypozorovala trend poklesu pohybových schopností, zhoršení fyzické zdatnosti a celkového nezájmu dětí o pohybovou činnost. Proto jsem svoji práci zaměřila na tuto problematiku.

2. Formulace problému, který bude v práci řešen: Nedostatek pohybové aktivity a zhoršení pohybových schopností a fyzické zdatnosti dětí.

3. Cíl práce: Zjištění příčin vznikajícího trendu a návrh ke zlepšení situace.

4. Charakteristika metod: Dotazníkové šetření v 8 základních školách ve Středočeském kraji, osobní konzultace s učiteli tělesné výchovy a vedoucími zájmových kroužků.

5. Struktura práce: Teoretická část zaměřená na charakteristiku dítěte mladšího školního věku a na vliv pohybové aktivity (školní i volnočasové) na jeho zdraví. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření k problematice pohybové aktivity a návrh řešení.
Seznam odborné literatury
PASTUCHA, Dalibor. Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 987-80-247-4065-2

MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. Brno: Masarykova universita, 2009. ISBN 978-80-210-4858-4.

SLAPNIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas. Praha 1: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0044-7.

HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK