Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnostní práva autora uměleckého díla ve světle rekodifikace soukromého práva
Název práce v češtině: Osobnostní práva autora uměleckého díla ve světle rekodifikace soukromého práva
Název v anglickém jazyce: Moral Rights of the Author of artwork in the Light of Civil Law Recodification
Klíčová slova: Osobnostní práva autora, rekodifikace soukromého práva, autorství, osobnostní práva
Klíčová slova anglicky: Author’s moral rights, civil law recodification, authorship, moral rights
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Zuzana Císařová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.04.2015
Datum zadání: 21.04.2015
Datum a čas obhajoby: 26.06.2015 09:00
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2015
Oponenti: JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce má za cíl popsat a zhodnotit aktuální stav právní úpravy osobnostních práv autora v právním řádu České republiky, a to zejména s ohledem na rekodifikaci soukromého práva. Osobnostní práva autora představují soubor základních právních institutů, od nichž se odvozuje struktura celé soustavy autorského práva. Detailním rozborem relevantních právních institutů souvisejících s osobnostními právy autora a tím, že přiblíží a zhodnotí základní elementy systému autorského práva má práce ambici přispět do dlouhodobé diskuse o vývoji a budoucnosti autorského práva. Postup byl systematicky zvolen tak, aby byly zmapovány všechny normativní vazby na osobnostní práva autora od mezinárodních úmluv a ústavního pořádku až po jednotlivé zákony. Práce se též snaží poukázat na některé méně zřejmé souvislosti osobnostních práva autora v jiných právních institutech, aby bylo dosaženo co nejkomplexnějšího obrazu aktuální podoby právní úpravy. Smyslem práce je též popsat na problematické či nejasné vztahy mezi právní úpravou podle autorského práva a podle NOZ, jako je například pojetí autorského díla z hlediska nového vymezení věci hmotné a nehmotné nebo společný základ osobnostních práv. Práce následně nabízí východiska pro budoucí uspořádání vztahů mezi autorským občanským právem na základě revidovaného základního východiska autorskoprávní úpravy. Nejdůležitějším krokem je pak podle závěru práce hluboké uchopení základních autorskoprávních institutů v historických a společenských souvislostech a následná revize s ohledem na budoucí právní úpravu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis aims to describe and evaluate actual state of author’s moral rights legislation in Czech republic especially with reference to civil law recodification. The author’s moral rights represent a complex of basic juridical institutes, which is the whole copyright structure, derived from. The thesis has an ambition to contribute in a long term discussion about the future development of copyright by a relevant detail analysis, description and evaluation of basic copyright system elements related to author’s moral rights. Selected method is based on systematically mapped normative linkage of author’s moral rights within international treaties, constitutional law and unit acts. The thesis endeavours to point out some less obvious connections between author’s moral rights and other juridical institutes to achieve as complex image of recent state of legislation as possible. Other purpose of this work is to analyse problematic or unclear relationships between copyright and new civil code legislation such as e.g. conception of a work protected by copyright in light of new definition of material and immaterial matter or shared principles of moral rights . After that the thesis offers a base for future relationships arrangement between copyrights and civil law in terms of a revision of a fundamental basis of copyright law. The most important step under the conclusions of the work is a firm understanding of fundamental copyright institutes in historical and social context and following revision considering future legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK