Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zajišťovací převod práva
Název práce v češtině: Zajišťovací převod práva
Název v anglickém jazyce: Transfer of a right as security
Klíčová slova: zajišťovací převod práva, fiduciární převod, zajištění dluhu
Klíčová slova anglicky: transfer of a right as security, fiduciary transfer, securing of debt
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2015
Datum zadání: 20.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.05.2016
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 11:00
Místo konání obhajoby: míst 236 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem této práce je institut zajišťovacího převodu práva. Práce se zabývá především vývojem tohoto institutu, jeho právní úpravou v občanském zákoníku 2012 a upozorňuje na jeho zásadní proměny oproti jeho pojetí dle občanského zákoníku 1964. S účinností občanského zákoníku 2012 doznala právní úprava zajišťovacího převodu práva nemalých změn. Využití tohoto institutu v praxi v porovnání s ostatními zajišťovacími instituty nicméně dosud není příliš časté. Na vině je především nedostatečná právní úprava v občanském zákoníku 1964, která v minulosti zavdala příčinu k rozsáhlým diskusím na toto téma a zároveň restrikcím ze strany NS. Tato práce si klade za cíl zhodnotit přínos právní úpravy zajišťovacího převodu práva v občanském zákoníku 2012 oproti občanskému zákoníku 1964. Úvodní kapitoly práce se věnují obecným otázkám závazkového práva se zaměřením na změny základních pojmů. Další kapitoly obsahují historický vývoj institutu a hodnotí použitelnost dosavadní judikatury za účinnosti občanského zákoníku 2012. Následují kapitoly, které jsou věnovány formálním a obsahovým náležitostem smlouvy o zajišťovacím převodu práva. Další kapitoly jsou věnované realizaci zajišťovacího převodu práva a zániku tohoto institutu. Práce obsahuje rovněž posouzení právní úpravy zajišťovacího převodu práva v dalších právních předpisech. V práci jsou mimo jiné zhodnocena rizika zajišťovacího převodu práva pro dlužníka se zaměřením na ochranu spotřebitele a slabší strany. Práce proto obsahuje doporučení, aby smluvní strany (zejména dlužník) uzavíraly smlouvu o zajišťovacím převodu práva po důsledném zhodnocení rizik a nejlépe za asistence odborníka znalého právní úpravy a aktuální soudní rozhodovací praxe. Jedna z posledních kapitol této práce je věnována právní úpravě a užití zajišťovacího převodu v SRN a obsahuje rovněž porovnání s českou právní úpravou. V závěru této práce je zhodnocen přínos občanského zákoníku 2012 a jeho vliv na využití institutu zajišťovacího převodu práva v praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject-matter of this thesis is the transfer of a right as security. The thesis is focused mainly on the history of the transfer of a right as security, its regulation in Civil code 2012 and it highlights the fundamental changes compared to its regulation in Civil code 1964. The regulation of the transfer of a right as security underwent considerable changes in Civil code 2012. However, the usage of this instrument in practice, compared to other security instruments, is not so common. The fault is primarily with the insufficient regulation in the Civil code 1964 which has led to extensive discussions on this topic in the past as well as restrictions by the Supreme Court. The main aim of this thesis is to evaluate the benefits of the regulation of the transfer of a right as security in Civil code 2012 as compared to 1964. Introductory chapters are dedicated to general issues of the law of obligations, focusing on changes of the basic terms. Other chapters include historical development of the institute and evaluate the applicability of the existing jurisprudence in light of the Civil code 2012. Following chapters deal with the issues of formal and content requirements for the contract on transfer of a right as security. Next chapters describe the process of realization of the transfer of right as security including its termination. The thesis includes also assessment of the regulation of transfer of a right as security in other laws. This thesis also assesses risks of the transfer of a right as security for the debtor focusing on consumer protection and protection of a weaker party. The thesis therefore contains recommendations to the contracting parties (especially to the debtor) to conclude a contract on the transfer of right as security after a thorough evaluation of the risks and (if possible) with assistance of expert specialized in relevant legislation and decision-making practice of the courts. One of the last chapters deals with the legislation and use of transfer of a right as security in Germany and also includes a comparison with the Czech law. By way of conclusion, the thesis evaluates the contribution of Civil code 2012 and its impact on the usage of the instrument of transfer of right as security in practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK