Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: José Luis Díaz: "CIENCIA Y ARTE: LA INTELIGENCIA DE LAS MUSAS"
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: José Luis Díaz: "CIENCIA Y ARTE: LA INTELIGENCIA DE LAS MUSAS"
Název v anglickém jazyce: Anotated translation: José Luis Díaz: "CIENCIA Y ARTE: LA INTELIGENCIA DE LAS MUSAS"
Klíčová slova: komentovaný překlad, překlad esejů, překladatelská analýza, překladatelské problémy, překladatelské postupy, mexická esejistika, věda a umění, poznání, kognice
Klíčová slova anglicky: annotated translation, translation of essays, translation analysis, translation problems, translation procedures, Mexican essay, science and art, knowledge, cognition
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2015
Datum zadání: 14.04.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.08.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anežka Charvátová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Abstrakt
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část tvoří překlad vybraných esejů mexického autora Josého Luise Díaze, nacházejících se v jeho knize „El ábaco, la lira y la rosa: las regiones del conocimiento“, konkrétně v šesté kapitole „CIENCIA Y ARTE: LA INTELIGENCIA DE LAS MUSAS“. Jedná se o překlad ze španělštiny do češtiny. Druhá část práce obsahuje komentář překladu, který sestává z překladatelské analýzy originálu, charakteristiky uplatněných překladatelských postupů a popisu konkrétních problémů, které se při překladu daného textu objevily, včetně zdůvodnění užitých řešení.
Seznam odborné literatury
BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0020-8.
ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4.
HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a--: současná situace stylistiky [online]. Praha: Trizonia, 1997 [cit. 2016-08-10]. Jazykové příručky. ISBN 80-85573-67-9. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html
HOUSKOVÁ, Anna. Hispánské eseje v českém překladu. Plav: měsíčník pro světovou literaturu. Praha: Splav!, 2012, 8(9), 50–53. ISSN 1802-4734.
JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Jinočany: H & H, 1995. Artes et litterae. Literárněvědná řada. ISBN 80-85787-83-0.
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7.
NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991. Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur. ISBN 90-5183-311-3.

Další literatura bude zadávána v průběhu zpracování diplomové práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK