Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebeochrana dětí, prevence únosů a zneužívání žáků 1. stupně ZŠ
Název práce v češtině: Sebeochrana dětí, prevence únosů a zneužívání žáků 1. stupně ZŠ
Název v anglickém jazyce: Self-protection of children, prevention of abduction and abuse of pupils in the 1st grade of elementary school
Klíčová slova: děti, rodiče, učitelé, pedofilie, CAN, incest, prevence, sebeochrana, první stupeň ZŠ
Klíčová slova anglicky: children, parents, teachers, paedophilia, CAN, incest, prevention, self-protection, first grade elementary school
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2015
Datum zadání: 28.04.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Vypracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice. V souladu se zvolenou výzkumnou metodologií navrhne, připraví a realizuje experimentální šetření. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky.
Veškeré zásadní kroky student průběžně konzultuje s vedoucí práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana č. 8/2015 a Přílohy č. 3 k Opatření děkana 8/2015
Seznam odborné literatury
DUNOVSKÝ, Jiří. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-192-5.
HANUŠOVÁ, Jaroslava. Sexuální zneužívání. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-64-4.
PŠENIČKA, Oldřich. Sexuální výchova v rodině. Vyd. 2., dopl. Pardubice: Hnutí Rodina, 1995. ISBN 80-901524-3-0.
TÄUBNER, Vladimír. Metodika sexuální výchovy pro učitele, vychovatele, rodiče a studenty učitelství. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7071-029-2.
TÄUBNER, Vladimír. Nejstřeženější tajemství - sexuální zneužívání dětí. Praha: Trizonia, 1996. ISBN 80-85573-72-5.
WEISS, Petr. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-419-9.
Předběžná náplň práce
Cílem mé bakalářské práce je prakticky zjistit, jak rodiče dbají na sebeochranu svých dětí. Jestli důvěřují informacím, jež jejich děti získají ve škole či je doplňují vlastními radami a poučkami. Dále experimentálně ověřím, jak jsou děti schopny promítnout do vlastního chování tyto informace nabyté ze školy, od rodičů atd. Po dohodě s jejich rodiči budu formou pokusného šetření zjišťovat, jak děti o samotě reagují na neznámého člověka, který by pro ně mohl být potencionálně nebezpečný.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my bachelor thesis is practically find out how parents heed the self-protection of their children. If they trust the information that their children receive at school or complement their own advice and theorems. Then I will experimentally verify how children are able to reflect this information acquired from school, parents etc. in their own behaviour. After an agreement with their parents I will form an experimental investigation to determine how the children alone respond to a stranger, which could be potentially dangerous for them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK