Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Životní cíle v mezigeneračním srovnání
Název práce v češtině: Životní cíle v mezigeneračním srovnání
Název v anglickém jazyce: Life Goals - An Intergenerational Comparison
Klíčová slova: životní cíle, osobní pohoda, životní smysluplnost, sociodemografické proměnné
Klíčová slova anglicky: Life goals, Well-being, Meaning of life, Sociodemographic factors
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2015
Datum zadání: 13.04.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2015
Datum a čas obhajoby: 25.01.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce kriticky zhodnotí současný stav poznání týkající se koncepce životních cílů a jejich role v kontextu osobní pohody (well-being) (Schmuck & Sheldon, 2001). Představí vybrané koncepce životních cílů (Grouzet et al., 2005; Austin & Vancouver, 1996), možnosti jejich klasifikace, rozliší krátkodobé a dlouhodobé životní cíle, cíle vnitřní a vnější (Kasser & Ryan, 1996), dále sebezdokonalující cíle a cíle sebepřesahující.
V empirické části se práce bude zabývat utvářením a naplňováním životních cílů v mezigeneračním srovnání. Výzkumný soubor bude tvořen mladými dospělými a jedinci z generace jejich rodičů, respektive prarodičů. Výzkumný design kombinuje kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody. Kvantitativní část výzkumu bude uskutečněna pomocí dotazníkových metod vztahujících se k životním cílům a osobní pohodě. V části kvalitativní budou vybraní jedinci (na základě výsledků kvantitativního šetření) dále dotazováni formou rozhovoru.
Seznam odborné literatury
Austin, J.T.,& Vancouver, J.B. (1996). Goal constructs in psychology: Structure, process,
and content. Psychological Bulletin, 120 (3), 338-375.

Ebner, N., Freund, A., & Baltes, P. (2006). Developmental changes in personal goal orientation from young to late adulthood: From striving for gains to maintenance and prevention of losses. Psychology and Aging, 21(4), 664-678.

Grouzet, F., Kasser, T., Ahuvia, A., Dols, J., Kim, Y., Lau, S., Ryan, R., Saunders, S., Schmuck, P., & Sheldon, K. (2005). The Structure of Goal Contents Across 15 Cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 89(5), 800-816.

Headey, B. (2008). Life Goals Matter to Happiness: A Revision of Set-Point Theory. Social Indicators Research, 86(2), 213-231.

Jayawickreme, E., Forgeard, M., & Seligman, M. (2012). The engine of well-being. Review of General Psychology, 16(4), 327-342.

Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280-287.

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(6), 803-855.

Schmuck, P. & Sheldon, K.M. (Eds) (2001). Life goals and well-being: Towards a positive psychology of human striving. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

Tay, L., & Diener, E. (2011). Needs and subjective well-being around the world. Journal of Personality and Social Psychology, 101(2), 354-365.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK