Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání ročního tréninkového cyklu (RTC) čtyř týmů na základě vybraných indikátorů zatížení ve florbalu
Název práce v češtině: Porovnání ročního tréninkového cyklu (RTC) čtyř týmů na základě vybraných indikátorů zatížení ve florbalu
Název v anglickém jazyce: Comparison annual training cycle of four teams in a base of chosen indicators of training load in floorball
Klíčová slova: florbal, roční tréninkový cyklus, objem zatížení, specifičnost zatížení, tréninková jednotka
Klíčová slova anglicky: floorball, annual training cycle, training volume, specifity of training load, training unit
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2015
Datum zadání: 10.04.2015
Datum a čas obhajoby: 05.05.2015 11:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost PPD
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2015
Oponenti: Zdeněk Skružný
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. ÚVOD 8
2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU
2.1 Řízení sportovního tréninku
2.2 Stavba tréninku
2.3 Teoretický koncept tréninku
2.5 Popis sledovaných týmů
3 FORMULACE PROBLÉMU
4 METODOLOGIE PRÁCE
4.1 Cíle a úkoly práce
4.2 Metodika práce
4.3 Rozbor použitých pramenů a literatury
4.4 Diskuse k metodologii práce
5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST
5.1 Roční tréninkový cyklus týmu 1
5.2 Roční tréninkový cyklus týmu 2
5.1 Roční tréninkový cyklus týmu 3
5.2 Roční tréninkový cyklus týmu 4
6. DISKUSE
7. ZÁVĚR
8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
Předběžná náplň práce
Porovnat 4 vrcholové týmy florbalu:
tým 1: HC Rychenberg
tým 2: TJ Chodov (ročník 2005)
tým 2: TJ Chodov (ročník 2013)
tým 2: Tatran Střešovice
Všechny týmy budou porovnány z hlediska OTU i STU v jednotlivých mikrocyklech RTC (obsah, objem)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Comparison of 4 top teams in floorball:
Team 1: HC Rychenberg
Team 2: TJ Chodov (ročník 2005)
Team 3: TJ Chodov (ročník 2013)
Team 4: Tatran Střešovice
All teams will be compared from volume and specifity of training load in parts of annual training cycle
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK