Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza informační společnosti. Nebezpečí médií pro výchovu nebo jejich velká příležitost?
Název práce v češtině: Analýza informační společnosti. Nebezpečí médií pro výchovu nebo jejich velká příležitost?
Název v anglickém jazyce: Analysis of modern society. Are media dangerous for education or their big opportunity?
Klíčová slova: moderní společnost, informační společnost, učící se společnost, vzdělání, vzdělávání, poznání, svět
Klíčová slova anglicky: modern society, information society, learning society, education, training, knowledge, world
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2015
Datum zadání: 09.04.2015
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:40
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student filosoficky zreflektuje základní rysy současné informační společnosti. Vyjde ze současné dostupné literatury. Bude respektovat zásady vědecké práce a pravidelně konzultovat s vedoucí práce.
Seznam odborné literatury
BRDIČKA, Bořivoj. Role internetu ve vzdělávání: studijní materiál pro učitele snažící se
uplatnit moderní technologie ve výuce . Kladno: Aisis, 2003, 122 s. ISBN
8023901060.
Dostupné z: http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/
ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Vyd. 1. Překlad Zdeněk Frýbort. Praha: Argo, 2006, 367
s. ISBN 8072037064.
GARDNER, H.: Dimenze myšlení . Portál, 1999.
HAVEL, Ivan M. Hlavou zeď 2011: úvahy nad civilizací a její budoucností . Vyd. 1. Editor Aleš
Palán. Praha: Dybbuk, 2011, 238 s. ISBN 9788074380556.
HAVEL, I. M.: Robotika – úvod do teorie kognitivních robotů . SNTL, 1980.
HAVEL, I. M.: Otevřené oči a zvednuté obočí . Nakl. Vesmír, 1998.
HAVEL, I. M.: Zvednuté obočí a zjitřená mysl . Dokořán, 2005;
HAVEL, I. M.: „Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém.“ In: Umělá inteligence 3 .
Academia, 2001, s. 17–75.
KOUKOLÍK, František: Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování , Praha, Karolinum
1995.
KOUKOLÍK, František: Jak si lidé hrají? Praha, Radioservis, 2009, ISBN 9788086212562.
KOUKOLÍK, František: Jádro: televizní eseje 1. vyd. Praha: Galén, 2010. 312 s. Makropulos.
ISBN 9788072626632.
KOUKOLÍK, František: Všechno dopadne jinak O minulosti, přítomnosti a především o
pravděpodobné budoucnosti . Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2011. 126 s. Rozhovory. ISBN
9788074291760.
LAKOFF, G.: Ženy, oheň a nebezpečné věci – Co kategorie vypovídají o lidské mysli . Triáda,
2006.
LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění . Vyd. 1. Praha:
Academia, 2008, 125 s. XXI. století. ISBN 9788020016775.
LYOTARD, JeanFrancois.
O postmodernismu: Postmoderno vysvětlované dětem,
postmoderní situace . 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, 206 s. ISBN
8070070471.
MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka . 2., rev. vyd. Překlad Miloš
Calda. Praha: Mladá fronta, 2011, 399 s. ISBN 9788020424099.
PATOČKA, J.: Úvod do fenomenologické filosofie . OIKOYMENH, 1993.
SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů . 5. vyd. Vyšehrad, Praha
2007 ISBN 9788070218846.
WITTGENSTEIN, L.: Předběžné studie k Filosofickým zkoumáním obecně známé jako Modrá
a Hnědá kniha . Přeložil Petr Glombíček. 1. vydání. Praha: Filosofia, 2006.
WITTGENSTEIN, L.: Modrá a Hnědá kniha . Přeložil Petr Glombíček. 1. vydání. Praha:
Filosofia, 2006.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bere za základ teorie o moderní informační společnosti, jak ji reflektují
moderní filosofie. V první části se teoreticky zabývá roztříštěností světa, vzdělání podléhající
vlivu různých zájmů (hlavně ekonomických), a technologií, které hrozí reálnou destrukcí
osobnosti, na druhou stranu je ale nutnou podmínkou pro fungování společnosti jejich rozvoj.
Těmto třem doménám se pokládá otázka prekonceptů, výchovy a jejich cílů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis stands on the theory of the modern information society, as is reflected by the modern philosophy. The first part analyzes the theoretical fragmentation of the world, education and technology. Education because of its dependence on different interests (mainly economic), technology for its threat of real destruction of personality but, on the other hand, its necessity for the society and its further development. These three domains are asked the question of preconceptions, education and their goals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK