Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvary osobních zájmen já a on - vývoj jejich kodifikace a současný stav
Název práce v češtině: Tvary osobních zájmen já a on - vývoj jejich kodifikace a současný stav
Název v anglickém jazyce: Personal pronouns já and on - their codification and current status
Klíčová slova: osobní zájmena; kodifikace; korpus; morfologie; pravopis
Klíčová slova anglicky: personal pronouns; codification; corpus; morphology; spelling
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2015
Datum zadání: 08.04.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.05.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat vývoj kodifikace tvarů osobních zájmen a on (a s ním formálně související jenž) a kontrastovat ho se současným stavem, jak ho zobrazují korpusy současné psané češtiny. V obou případech jde o velmi frekventovaná slova, jejichž kodifikace má potenciál zasáhnout drtivou většinu textů a jde tedy z hlediska jazykového managementu o velmi specifické případy zasluhující si podrobnější studium. V případě zájmena jde o změny v tvarech gen., dat. a ak., u zájmen on a jenž pak jde o gen. a ak. sg. masc. a neutra. Vedle popisu jednotlivých posunů v kodifikačních příručkách za období od 30. let 20. století se práce bude věnovat i zdrojům sekundárním – odborným článkům, které se týkají kodifikace těchto jevů.
Seznam odborné literatury
Diskusní příspěvky ze SaS v rámci diskuse o obecné češtině (počínaje článkem P. Sgalla z roku 1960 až po závěr v roce 1963).
Bělič, J. (1961): Kdo zavřel okno? Otevři ho. NŘ 44, s. 266–271.
Cvrček, V. (2006): Teorie jazykové kultury po roce 1945. Karolinum. Praha.
Hronek, J. (1972): Obecná čeština. UK. Praha.
Sgall, P. – Hronek, J. (1992): Čeština bez příkras. H&H. Praha.
Townsend, Ch. (1990): A Description of Spoken Prague Czech. Slavica Publishers, Inc.
+ Pravidla pravopisu od roku 1941 a významnější syntetické práce z oblasti české morfologie určené širší veřejnosti (mluvnice Havránek–Jedlička).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK