Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cesta za uznáním: Důvody k migraci do Německa u budoucích absolventů pražských lékařských fakult
Název práce v češtině: Cesta za uznáním: Důvody k migraci do Německa u budoucích absolventů pražských lékařských fakult
Název v anglickém jazyce: Road to Respect: Reason for Migration to Germany from the Perspective of Future Graduates of Prague Medical Faculties of Charles University
Klíčová slova: migrace kvalifikovaných pracovníků, migrace lékařů, odliv mozků, důvody k odchodu, zahraniční pobyt, Erasmus program, zdravotnictví, postgraduální vzdělávání lékařů, Německo, Česká republika
Klíčová slova anglicky: skilled migration, migration of physicians, brain drain, reasons to leave, stay abroad, Erasmus Programme, health service, medical postgraduate education, Germany, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Čada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.04.2015
Datum zadání: 08.04.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Oponenti: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Předpokládané výzkumné otázky:
Hlavní výzkumná otázka:
Jakého charakteru jsou důvody studentů k odchodu z českého zdravotnictví ihned po ukončení studia?
Další výzkumné podootázky:
Jaká vidí studenti posledních ročníků v systému českého zdravotnictví negativa, tedy jaké jsou jejich důvody k odchodu s ohledem na fungování zdravotnického systému, a o čem se zároveň domnívají, že funguje v německém zdravotnictví lépe?
Jakou roli v jejich rozhodování hraje zkušenost pracovní/studijní stáže v zahraničí (Německu)?

Předpokládané metody zpracování:
V práci budu kromě teoretických zdrojů a literatury týkající se organizace zdravotnického systému, vycházet z vlastního empirického materiálu nasbíraného formou kvalitativních polostrukturovaných hloubkových rozhovorů se studenty posledních dvou ročníků pražských lékařských fakult.
Seznam odborné literatury
Bolanowski, W. 2005. Anxiety about professional future among young doctors.
Boncea, I.. 2013. Medical brain drain. A theoretical approach. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series. 22, č. 1, s. 64-71.
Imran, N., Azeem, Z., Haider, I.I., Bhatti, M.R.. Brain Drain 2012. A Harsh Reality International Migration of Pakistani Medical Graduates. JPMI: Journal of Postgraduate Medical Institute. 26, č. 1, s. 67-72.
King, R. 2002. Towards a new map of European migration. Int. J. Popul. Geogr., 8: 89–106
Krajewski-Siuda, K., Szromek, A., Romaniuk, P., Gericke, Ch., Szpak, A, Kaczmarek, K. 2012. Emigration preferences and plans among medical students in Poland. Human Resources for Health., 10, č. 1, s. 8-13.
Tjadens, F., Weilandt, C., Eckert, J. 2012. Mobility of Health Professionals. Health Systems, Patterns of Health Workers´ Mobility and Implications for Policy Makers. Springer, Berlin Heidelberg.
Vavrečková, J., Dobiášová, K., Hnilicová, H. 2006. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny. Terénní šetření. Praha : VÚPSV, v.v.i., 2006.
Vavrečková, J. et al. 2007. Riziko odlivu lékařů. VÚPSV, 1. ed.
Wiskow, Ch. 2006. Health worker migration flows in Europe: Overview and case studies in selected CEE countries – Romania, Czech Republic, Serbia and Croatia.
Wismar, M., Maier, C., Glinos, I., Dussault, G., Figueras, J. 2011. Health professional mobility and health systems. Evidence from 17 European countries. Copenhagen: WHO.
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci bych se ráda věnovala tématu odchodu mladých absolventů medicíny do Německa. Téma odchodu lékařů za prací do zahraničí se stalo zejména aktuálním v roce 2004 po vstupu ČR do Evropské Unie, které se nakonec neukázalo být natolik přelomovým, nicméně nárůst odchodů oproti předchozím dekádám byl již patrný. V r. 2008 upozorňovala Česká lékařská komora na nežádoucí trendy v oblasti úbytku kvalifikovaných pracovních sil. Českým nemocnicím se tehdy nedostávalo 628 lékařů (o 280 více než v r. 2006). Zároveň ČLK zmiňovala další neblahé tendence, hýbající českým zdravotnictvím jako například stále se zvyšující průměrný věk českých lékařů (tedy i zvyšující se podíl lékařů sloužících v důchodovém věku), dále pak právě ony zvyšující se počty lékařů odcházejících za hranice a stále vyšší závislost českého zdravotnictví na pracovní síle ze zahraničí, zejména ze Slovenska a států bývalého Sovětského svazu. [ČLK, TZ: 25.2.2009] Opět aktuálním tématem se pak obava ze skutečného odlivu českých medicínských mozků stala v souvislosti s protestní akcí českých lékařů Děkujeme, odcházíme, datující se do přelomu let 2010/11. Po domluvě s tehdejším ministrem zdravotnictví začaly do té doby strmě narůstající počty žádostí o Certifikát profesní bezúhonosti klesat. Od r. 2008 však pozorujeme v oblasti odchodů trend nový, a sice nárůst počtu absolventů, žádajících o osvědčení o nečlenství v ČLK, jež je nezbytné pro pracovní výjezd do zahraničí. Z 1% promočního ročníku v r. 2008 vystoupal poměr na přibližně 1/6 absolventů v r. 2012.

Německo jako cílovou destinaci jsem si pro specifikaci výzkumného tématu zvolila z toho důvodu, že je druhou nejčastější destinací odcházejících českých lékařů - v r. 2012 zde pracovalo 756 Čechů. [Bundesärztekammer] Navíc díky geografické blízkosti je zde také po českých lékařích značná poptávka, a Česká republika je tak častým cílem německých klinik, hledajících novou pracovní sílu a okupujících zdejší medicínské pracovní veletrhy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK