Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Platonská a Archimédovská tělesa a jejich vlastnosti ve výuce matematiky na středních školách
Název práce v češtině: Platonská a Archimédovská tělesa a jejich vlastnosti ve výuce matematiky na středních školách
Název v anglickém jazyce: Platonic and Archimedean solids and their properties in teaching of mathematics at secondary schools
Klíčová slova: Pravidelné mnohostěny, platónská tělesa, Platón, polopravidelné mnohostěny, archimédovská tělesa, Archimédés, dualismus, Descartova věta, Eulerova věta.
Klíčová slova anglicky: Regular polyhedra, Platonic solids, Platon, semiregular polyhedra, Archimedean solids, Archimedes, dualism, Descartes' theorem, Euler's theorem.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Řešitel: Mgr. Eva Dohnalová - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2015
Datum zadání: 07.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2016
Oponenti: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude věnována přehledu pravidelných a polopravidelných konvexních mnohostěnů a jejich využití ve výuce matematického semináře na střední škole. V centru pozornosti bude odvození objemů a povrchů těchto těles včetně jejich modelování v programech dynamické geometrie. Dále bude zkoumány další vlastnosti, např. princip duality, platnost Eulerovy věty.
Seznam odborné literatury
Sutton, D. Platonic and Archimedean solids. New York: Walker and Company,2002.
Chmelíková, V.:Polopravidelná tělesa. In: Z. Halas (ed.) Archimédés: Několik pohledů do jeho
života a díla. Praha: Matfyzpress,2012.
Svobodová, V.: Pravidelné mnohostěny jako prostředek utváření prostorové představivosti. MU, Brno, 2007.
Chmelíková, V.: Zlatý řez nejen v matematice. Matfyzpress, Praha, 2009.
Středoškolské učebnice stereometrie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK