Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tendencie národnostného vývoja mesta Košice v rokoch 1945-1947
Název práce v jazyce práce (slovenština): Tendencie národnostného vývoja mesta Košice v rokoch 1945-1947
Název práce v češtině: Tendence národnostního vývoje města Košice v letech 1945-1947
Název v anglickém jazyce: Tendency of national development of town Košice in the years 1945-1947
Klíčová slova: Slovensko, Košice, menšiny, Maďaři, Slováci, národnostní vývoj
Klíčová slova anglicky: Slovakia, Košice, minorities, Hungarians, Slovaks, national development
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Pejša, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.04.2015
Datum zadání: 02.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.04.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
Zásady pro vypracování
Cieľom bakalárskej práce bude analýza zmien národnostnej štruktúry východoslovenského mesta Košice po skončení druhej svetovej vojny v rozmedzí rokov 1945 - 1947. Analýza bude zameraná na politické a spoločenské tendencie, ktoré mali z historicky tradičných multietnických Košíc vytvoriť mesto s homogénnou etnickou (slovenskou) štruktúrou. Príčiny tohto procesu boli nasledovné: na jednej strane to bola snaha o vyriešenie nemeckej a maďarskej otázky v obnovenom povojnovom československom štáte zo strany centrálnej politiky a na druhej strane to bolo úsilie premeniť národnostne diverzifikované kultúrne centrá, ako boli aj Košice, na čisto jazykovo, kultúrne, spoločensky slovenské. V práci budem primárne vychádzať z dobových slovenských periodík vychádzajúcich v Košiciach v spomínanom povojnovom období, napríklad Východoslovenská Pravda, Demokrat atď. Druhým zdrojom informácii je sekundárna literatúra, ktorá sa zaoberá národnostnou problematikou danej oblasti.
Seznam odborné literatury
Literatúra:
HOMIŠINOVÁ, Mária - VÝROST, Jozef (eds.): Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti. SVÚ SAV, 2005.
ŠUTAJ, Štefan: Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 1990.
ŠUTAJ, Štefan: Reslovakizácia: Zmena národnosti časti obyvateľstva Slovenska po II. svetovej vojne. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 1991.
ŠUTAJ, Štefan: Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. Veda, Bratislava, 1993, 286 s.
ŠUTAJ, Štefan: Nútené presídlenie Maďarov zo Slovenska do Čiech. Deportácie obyvateľstva maďarskej národnosti zo Slovenska do Čiech po druhej svetovej vojne. Prešov, Universum, 2005.
ŠUTAJ, Štefan (ed.): Košice a dejiny. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011.
GABZDÍLOVÁ - OLEJNÍKOVÁ, S. - ŠUTAJ, Š. - OLEJNÍK, M.: Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945 - 1953 v dokumentoch I. Prešov, Universum, 2005.
ŠUTAJ, Štefan: Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí. Kalligram, Bratislava, 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK