Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stravování rakousko-uherské armády za první světové války pohledem vojáků z českých zemí
Název práce v češtině: Stravování rakousko-uherské armády za první světové války pohledem vojáků z českých zemí
Název v anglickém jazyce: Feeding of the Austro-Hungarian Army during the First World War as seen by soldiers from the Czech Lands
Klíčová slova: první světová válka|rakousko-uherská armáda|každodennost|dějiny stravování|výživa
Klíčová slova anglicky: First World War|Austro-Hungarian Army|everyday life|food history|nutrition
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2015
Datum zadání: 01.04.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.04.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor diplomové práce bude zkoumat význam stravování pro vojáky rakousko-uherské armády za první světové války. Je to především zahraniční literatura, respektive zahraniční metodologické přístupy, která ukazují armádní stravování jako fenomén, který svým významem dalece přesahoval pouhou nutriční dávku kalorií, ale měl svůj vliv i na sociální a emociální identifikaci jednotlivce, tedy jako významný fenomén antropologický a dějin každodennosti a mentalit. Právě tyto přístupy autor využije jako metodologické východisko pro svůj výzkum. Pramenně bude práce opřena zejména o deníky, paměti a také o vojenské předpisy a další úřední materiál z provenience Vojenského ústředního archivu – Vojenského historického archivu. Práce se především soustředí na české vojáky rakousko-uherské armády (bude na autorovi, aby posoudil, nakolik je možné výsledky bádání o tomto vzorku zobecnit pro celou rakousko-uherskou armádu).
Seznam odborné literatury
DUFFET, Rachel. The Stomach for fighting : Food and the Soldiers of the Great War. Manchester : Manchester University Press, 2012.
DVOŘÁKOVÁ – JANŮ, Věra. Lidé a jídlo. Praha : ISV, 1999.
FALTUS, František. Řekni mi co jíš : (a já ti povím něco o vztahu mezi náladou, vzhledem a potravou člověka). Praha : AVICENUM, 1977.
FRAŇKOVÁ, Slávka; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha : Karolinum, 2003.
HAVEL, Petr; HODÍK, Milan; LANDA, Pavel. Vojenská kuchařka, totiž, Kuchařská kniha c. a k. vojska : se 178 recepty, mnoha vyobrazeními a s odbočkami až do současnosti. Praha : Naše vojsko, 2004.
HOLMES, Richard. Obrazy války : Chování člověka v bitvě. Praha : Lidové noviny, 2011.
KUČERA, Rudolf. Život na příděl : Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914 – 1918. Praha : Lidové noviny, 2013.
LOGUE, Alexandra W. The psychology of Eatings and Drinking. New York : Routhledge, 2004.
MONTANARI, Massimo. Hlad a hojnost : dějiny stravování v Evropě. Praha : Lidové noviny, 2003.
PAZDERA, David. Korespondence jako jeden z pramenů pro výzkum každodennosti českých vojáků rakousko-uherské armády ve Velké válce. Historie a vojenství. 2003, roč. 52, č. 1, s. 37-43.
PAZDERA, David. Mobilizace v roce 1914 jako první krok na cestě ke zformování vojáka Velké války : pokus o vymezení válečného prožitku českých příslušníků rakousko-uherské armády. Historie a vojenství. 1998, roč. 47, č. 3, s. 38-63.
ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Praha : Lidové noviny, 2001.
TEJKALOVÁ, Jana. Haličská fronta očima českých vojáků rakousko-uherské armády. Historie a vojenství. 2001, roč. 50, č. 2, s. 332-370.
ÚLEHLOVÁ - TILSCHOVÁ, Marie. Česká strava lidová. Praha : Triton, 2011.
Food and War in Twentieth Century Europe. (Eds.) Ina ZWEINIGER-BARGIELOWSKA, Rachel DUFFET, Alain DROUARD. Farnham : Ashgate, 2011.
"Dejte nám brambory, nebo bude revoluce." Hladové nepokoje, stávky a masové protesty v českých zemích v období 1914-1918. HEUMOS, Peter. In: První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. (Eds.) Hans MOMMSEN, Dušan KOVÁČ, Jiří MALÍŘ, Michaela MARKOVÁ. Brno : Matice moravská, 2000 s. 207-232.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK