Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nezávislost a nestrannost soudů s důrazem na rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva
Název práce v češtině: Nezávislost a nestrannost soudů s důrazem na rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva
Název v anglickém jazyce: Independent and impartial tribunal with emphasis on judgements of the Grand Chamber of the European Court of Human Rigrts
Klíčová slova: nezávislý a nestranný soud, spravedlivý proces, Evropský soud pro lidská práva
Klíčová slova anglicky: independent and impartial tribunal, fair trial, European Court of Human Rights
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2015
Datum zadání: 09.04.2015
Datum a čas obhajoby: 29.06.2017 09:45
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2017
Oponenti: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Právo na nezávislý a nestranný soud je základním prvkem spravedlivého procesu a je proto
nutné na něj i dnes klást značný důraz. Požadavek nezávislého a nestranného soudu je jedním
ze základních kamenů demokratické a moderní společnosti, která ctí zásady právního státu.
Jeho efektivní naplňování podporuje víru společnosti v soudy, soudní systém a ve
spravedlnost jako takovou. Nezávislý a nestranný soud je nutným předpokladem pro ochranu
ostatních práv. Ačkoli je tento požadavek zakotven ve značném množství mezinárodních
smluv, dochází i dnes k problémům s jeho naplňováním v praxi. Na to mj. upozorňuje i Rada
Evropy, která z důvodu problematického dodržování tohoto požadavku v Evropě přijala roku
2016 akční plán na posílení soudní nezávislosti a nestrannosti.
Cílem této práce je analýza judikátů Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva
týkajících se požadavku nezávislosti a nestranností soudu se zasazením do širšího
mezinárodněprávního kontextu. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje
chápání pojetí lidských práv nejen v rámci Evropy jako takové, ale má též zásadní vliv na
české právní prostředí.
Tato práce je rozdělena na tři části. První část je věnována základnímu pojetí nezávislého a
nestranného soudu na základě mezinárodněprávních dokumentů závazné i nezávazné povahy.
Důraz je kladen na analýzu nejpodstatnějších záruk, jejichž dodržování by mělo vést k reálně
nezávislému a nestrannému soudnictví. Druhá část je více zaměřena na evropský právní
kontinent, konkrétně na zakotvení práva na nezávislý a nestranný soud v rámci dokumentů
Rady Evropy. Popsán je i základní přístup k tomuto požadavku ze strany Evropského soudu
pro lidská práva. Část třetí je zaměřena na analýzu judikátů Velkého senátu Evropského
soudu pro lidská práva, které se blíže zaměřují na jednotlivé dílčí otázky nezávislosti a
nestrannosti soudnictví. Poskytují též bližší pohled na přístup Evropského soudu pro lidská
práva k nezávislosti a nestrannosti soudu jako takové.
Obecně lze říci, že přístup Evropského soudu pro lidská práva, resp. jeho Velkého senátu, je
v souladu se základními požadavky popsanými v první kapitole této práce. Nicméně i přesto
může v určitých případech vzbuzovat kritické otázky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The right to an independent and impartial tribunal is one of core elements of a fair trial.
Therefore, it is vital to lay emphasis on this requirement. Independent and impartial tribunals
are the cornerstone of a democratic and modern society respecting the rule of law. Effective
fulfilment of this requirement promotes faith in courts, the judicial system and justice itself.
Independent and impartial tribunals are a necessary prerequisite to protection of other rights.
Although the right to an independent and impartial tribunal is enshrined in many international
treaties, this requirement is not always met in practice. This problem is emphasised, inter alia,
by the Council of Europe which adopted the Plan of Action on Strengthening Judicial
Independence and Impartiality in 2016, due to unsatisfactory fulfilment of this requirement
among European countries.
The main subject of this thesis is an analysis of judgements of the Grand Chamber of the
European Court of Human Rights concerning the right to an independent and impartial
tribunal in a wider international context. Case law of the European Court of Human Rights
significantly influences not only the general European view on human rights but it has also a
substantial impact on the Czech legal environment.
This thesis is divided into three sections. The first section is focused on a basic concept of
independent and impartial tribunals based on main international binding and non-binding
documents. An analysis of the main guarantees ensuring truly independent and impartial
tribunals is included as well. The second section mainly focuses on the European legal
environment, specifically on the enshrinement of the right to an independent and impartial
tribunal in the documents of the Council of Europe. The basic approach of the European
Court of Human Rights is also examined. The last section consists of the analysis of the
judgements of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights concerning
particular issues of the right to an independent and impartial tribunal.
In general, the approach of the European Court of Human Rights, respectively its Grand
Chamber, is in compliance with main requirements described in the first section of this thesis.
Nevertheless, in some cases, its approach can be questionable.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK