Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Literární postava v díle Vasila Bykava
Název práce v češtině: Literární postava v díle Vasila Bykava
Název v anglickém jazyce: Characters in Vasil Bykav’s works
Klíčová slova: běloruská literatura, válečná próza, Vasil Bykav, naratologie, literární postava, typologie postav
Klíčová slova anglicky: belarusian literature, war literature, Vasil Bykaŭ, narratology, literary character, types of character
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2015
Datum zadání: 16.03.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na analýzu literárních postav v díle Vasila Bykava, významného běloruského prozaika
poloviny 20. století. Práce bude rozdělena na dvě části. První část představí Bykavovu osobnost a dílo
v kontextu sovětské, respektive běloruské válečné prózy; také krátce popíše autorovu recepci v českém
prostředí. Ve druhé části se bakalantka pokusí o postihnutí způsobů modelace literárních postav
v Bykavově próze. Metodologicky bude vycházet z novější literární teorie.
Seznam odborné literatury
Bachtin, Michail: Estetika slovesnej tvorby. Bratislava: Tatran, 1988.
Forster, Edward: Aspekty románu. Přel. Eva Šimečková. Bratislava: Tatran, 1971.
Fořt, Bohumil: Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Theoretiva &
historica, 2008.
Hausenblas, Karel: K výstavbě postavy v prozaickém textu. Na materiálu děl M. Šimáčka a J. Haška. In:
Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Mír, 1971.
Hodrová, Daniela: …na okraji chaosu…: Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
Kubíček, Tomáš: Vypraveč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007.
Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Odeon: Praha, 1988.
Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Přel. Jiří Pelán a Libuše Valentová. 1. vyd. Praha: Triáda, 2000.
Kubíček, Tomáš: Vypraveč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007.
Historyja belaruskaj literatury XX stahoddzja. Tom 3 1941–1965. Minsk: Belaruskaja navuka, 2001.
Adamovìč, Ales: O sovremennoj vojennoj proze. Moskva : Sovetskij pisatel’, 1981
Gimpelevič, Zina: Vasil Bykov: knigi i sudba. Moskva : Novoje literaturnoje obozrenije, 2011.
Ludorowski, Lech (ed.): Druga wojna swiatowa w literaturze polskiej i obciej. Lublin : Uniw. M. Curie-
Skłodowskiej, 1994
McMillin, Arnold B.: Belarussian literature in 1950s and 1960s: release and renewal. Köln: Böhlau
Verlag, 1999.
Wielg, Tomasz: Poetyka prozy Wasila Bykava. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu opolskiego, 2002.
Zahrádka, Miroslav: Literatura a válka : Etapy a tendence zobrazení Velké vlastenecké války v sovětské
literature. Praha: Naše vojsko, 1980.
Židlický, Václav: Stručný nástin dějin běloruské literatury: metodicko-informativní studie. Praha : Státní
knihovna ČSR-Ústř. vědecko-met. kabinet knihovnictví, 1972.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK