Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové koncepty a modely péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb
Název práce v češtině: Nové koncepty a modely péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb
Název v anglickém jazyce: New Concepts and Models of Care in Residential Facilities for Elderly
Klíčová slova: pobytová zařízení sociálních služeb, klient v seniorském věku, stáří a stárnutí, potřeby seniorů, koncept dlouhodobé péče, nové koncepty a modely péče
Klíčová slova anglicky: residential social services, the client in the senior age, age and aging, the needs of the elderly, the concept of long-term care, new concepts and models in care
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2015
Datum zadání: 11.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.03.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2016
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Struktura práce:
Úvod
1 Stáří a stárnutí
2 Potřeby seniorů v pobytových zařízeních
3 Koncept LTC v péči o seniory
4 Mezinárodní koncepty a modely péče
- smyslová aktivizace
- kinestetická mobilizace
- snoezelen
- psychobiografický model péče
- bazální stimulace
- validace podle Naomi Feil
5 Výzkumné šetření
6 Závěr
Seznam odborné literatury
DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., 2012, 112 s. ISBN 978-80-247-4138-3.
ČEVELA, Rostislav a kol. Sociální gerontologie: Úvod do problematiky. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., 2012, 264 s. ISBN 978-80-247-3901-4.
ČEVELA, Rostislav a kol. Sociální gerontologie: Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., 2014, 240 s. ISBN 978-80-247-4544-2.
FILATOVA, Renata, JANKŮ, Kateřina. Snoezelen. 1. vydání. Tiskárna Kleinwächter, 2010, 112 s. ISBN 978-80-260-0115-7.
FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 168 s. ISBN 978-80-247-1314-4.
GURKOVÁ, Elena. Hodnocení kvality života: Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 224 s. ISBN 978-80-247-3625-9.
HERMAN, Jiří. Aktuální kapitoly z péče o seniory. 1. vydání, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008, 111 s. ISBN 978-80-7013-45-7.
JONES, Gemma, MIESEN, Bere. Care-giving in Dementia: Research and Applications. Volume 2. New York: Routledge, 2013, 392 s. ISBN 9781317761662.
KALVACH, Zdeněk a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. 1. vydání. Praha: Graha Publishing, a.s., 2008, 336 s. ISBN 978-80-247-2490-4.
KALVACH, Zdeněk a kol. Křehký pacient a primární péče. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 400 s. ISBN 978-80-247-4026-3.
KREITZER, Mary Jo, KOITHAN Mary. Integrative nursing. University of Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2014, 608 s. ISBN 9780199860746
MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 328 s. ISBN 978-80-247-3148-3.
NEŠPOROVÁ a kol. Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008, 85 s. ISBN 978-80-87007-96-9.
SÝKOROVÁ, Dana. Autonomie ve stáří: Kapitoly z gerontosociologie. 1. vydání, Praha: Sociologické nakladatelství, 2007, 284 s. ISBN 978-80-86429-62-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK