Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita služeb z pohledu zákazníků sportovního centra Jeremi Sport
Název práce v češtině: Kvalita služeb z pohledu zákazníků sportovního centra Jeremi Sport
Název v anglickém jazyce: Quality of sport services in sport centrum Jeremi Sport from the customer perspective
Klíčová slova: zákazník, služba, spokojenost, sportovní centrum, kvalita, výzkum
Klíčová slova anglicky: customer, service, satisfaction, sports centre, quality, research
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.03.2015
Datum zadání: 11.03.2015
Datum a čas obhajoby: 03.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2016
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je provedení marketingového výzkumu kvality služeb ve sportovním centru Jeremi sport. Výzkum je prováděn prostřednictvím dotazníkového šetření za pomocí Bradyho modelu. Na základě zpracovaných výsledků jsou vytvořeny návrhy a doporučení na zlepšení kvality služeb ve sportovním centru Jeremi.
Metody: Pro výzkum byl použit Bradyho model, který se zabývá vnímáním kvality služeb. Jednotlivé dimenze tohoto modelu byly zkoumány prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřeného na zákazníky. Do výzkumu byl zařazen i odhad vedení Jeremi a moje přímé pozorování v průběhu osobního dotazování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objective: The main goal of this thesis is to execute a marketing research of service quality in sports centre Jeremi. The research is done by a questionnaire survey with the aid of Brady model. Suggestions recommendations for improvements service quality in sports centre Jeremi are made on the basis of compiled results.
Methods: Brady model which deals with service quality perception is used for the research. Individual dimensions of this model are studied by a customer-oriented questionnaire survey. The estimation made by the management of sports centre Jeremi and my own direct monitoring were also included in the research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK