Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srđan Valjarević - paradox současné srbské prózy (komentovaný překlad)
Název práce v češtině: Srđan Valjarević - paradox současné srbské prózy (komentovaný překlad)
Název v anglickém jazyce: Srđan Valjarević - Paradox of the Contemporary Serbian prose (commented translation)
Klíčová slova: Srbská próza, Srđan Valjarević, překlad, komentář, srbština, čeština
Klíčová slova anglicky: Serbian prose, Srđan Valjarević, translation, commentary, Serbian, Czech
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milada Nedvědová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2015
Datum zadání: 29.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.07.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Našinec
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vycházet z ojedinělého postavení Srđana Valjareviće v současné srbské literatuře. Bude zpracován profesní profil autora, který sám sebe nepovažuje za spisovatele, byť jeho knižní tituly vždy výrazně rezonují jak mezi literárními kritiky, tak i čtenáři. Jeho textům bude věnována pozornost jak z hlediska srbského literárního kontextu, tak zejména z hlediska translatologické analýzy. Po jazykové stránce bude dílo posuzováno v komparaci i kontrastu s českými jazykovými prostředky. Proces samotného překladu originálního textu bude zachycen v komentáři o problématických místech pro překladatele, či hledáním možných variant např. možnosti transpozice srbských, respektive nečeských reálií do češtiny, slangových výrazů, autorova idiolektu aj. Výchozí literaturou budou kritiky autorova díla publikovaná v Srbsku a dále odborná translatologická literatura česká, slovenská, respektive cizojazyčná. Součástí práce by mělo být interview s autorem.
Seznam odborné literatury
Valjarević Srđan: Zimski dnevnik, Beograd: Samizdat B92, 2007
Valjarevič Srđan: Dnevnik druge zime, Beograd: Samizdat B92, 2009
Valjarević Srđan: Komo, Beograd: Samizdat, 2009
Horálek, Karel: Kapitoly z teorie překládání, Praha: SPN, 1957
Ivić Pavle a kol.: Dějiny srbské kultury, Praha: Nakl. Pedag. fak. UK, 1995
Knittlová Dagmar a kol.: Překlad a překládání, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2010
Kufnerová Zlata: Čtení o překládání, Jinočany: H & H, 2009
Levý Jiří: Umění překladu, Praha: Apostrof, 2012
Popovič Anton: Poetika umeleckého prekladu: proces a text, Bratislava: Tatran, 1971
Vilikovský Ján: Preklad ako tvorba, Bratislava: Slovenský spisovatel´, 1984
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK