Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kartelizace chmelařství v Českých zemích, 1890-38
Název práce v češtině: Kartelizace chmelařství v Českých zemích, 1890-38
Název v anglickém jazyce: The Emergence of Cartels in the Czech Lands Hop Production, 1890-38
Klíčová slova: Pěstování chmele, obchod chmelem, pivovarnictví, trh chmele, nedokonalá konkurence, kartelizace, kartely exportní, kartely mezinárodní, ochrana označení původu, dějiny zemědělství.
Klíčová slova anglicky: Hop Industry, Hop Trade, Brewing Industry, Hop Market, Imperfect Competition, Cartels, Export Cartels, International Cartels, Protected Designation of Origin, Agrarian History.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2015
Datum zadání: 05.03.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.03.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Československá republika patřila k největším světovým výrobcům a vývozcům chmele. Předkládaná diplomová práce analyzuje vývoj českého chmelařství, osvětluje strukturu domácího trhu s touto prestižní exportní plodinou, nepostradatelnou pro pivovarský průmysl, a snaží se objasnit proces jeho kartelizace. Upozorňuje přitom na ekonomické, sociální a kulturní kontexty tohoto procesu.
První část práce zasazuje vývoj chmelařství v českých zemích do roku 1938 do rámce, vytvářeného dynamikou hospodářských cyklů, proměnami státní hospodářské politiky, modernizací dopravní infrastruktury a rozvojem českého pivovarnictví. Následující část analyzuje strukturu domácího trhu s chmelem a jeho kartelizaci. Poukazuje na snahy o zavedení obchodní známky žateckého chmele, jakožto nástroje kontroly kvality i nástroje konkurence. Zkoumá vznik a organizaci kartelů (českých a německých) producentů chmele i obchodníků s touto komoditou a jejich vzájemnou interakci. Proces kartelizace, který sleduje z pohledu celého odvětví i z vnitrofiremní perspektivy, dává do souvislosti s vývojem v českém pivovarnictví. Snaží se zároveň postihnout, do jaké míry se chmelařským kartelovým organizacím dařilo kontrolovat trh. Poukazuje na klíčové aktéry v mocenském poli těchto vlivových struktur a analyzuje jejich schopnost ovlivňovat státní hospodářskou politiku i obsazovat pozice v místní samosprávě.
Studii, vycházející v první řadě z analýzy odborného a regionálního tisku, uzavírá srovnání předložené interpretace průběhu kartelizace v chmelařství s vybranými teoriemi kartelizace (Hejda, Kleinwächter, Resch, Schumpeter), usilující o shrnutí a zobecnění dosažených poznatků.
Seznam odborné literatury
I) Prameny

a)prameny spisové povahy:
Archiv MZV
NA ČR (f. Min. zemědělství, Vídeň; Min. zemědělství I; Česká zemědělská rada)
SOA Louny (f. Archiv města Žatec)
SOA Plzeň (OŽK Cheb)
SOA Praha (KSO Praha)

b)tištěné prameny

periodika:
Auschaer Rotland (1927-38)
Brauer- und Mälzer-Zeitung (1919)
Český chmelař (1927-38)
Der Pilsner Bierbrauer (1918-20)
Erste Saazer Hopfen- und Brauer- Nachrichten (1918-20)
Chmelařské listy (1921-23)
Kvas (1918-38)
Pivovarské listy (1918-19)
Saazer Anzeiger (1918-38)
Saazer Hopfen- und Brauer-Zeitung (1918-38)

monografie:
Robert GRAAS, Der Hopfenbau Böhmens, Prag 1904.
Franz Viktor GÜNZEL (Hg.), Der Saazer Hopfen, Saaz 1904.
Josef JARSCHEL, Der Hopfenbau im Auschaer Rotlande, Auscha 1906.
Josef O. KAŠPÁREK, Chmelařské oblasti v Čechách a na Moravě, Louny 1943.
Antonín MOHL, Chmelařství. Díl 2. Pěstování chmele po stránce povšechné i podrobné, Praha 1924.
Josef Schöffl, Der Saazer Hopfenbau nach mehr als fünfzigjährigen Erfahrungen und Beobachtungen, Saaz 1884.
František ZIMA – Václav ZÁZVORKA, Chmelařství, Praha 1938.

II) Výběrový seznam literatury:

a) metodologie
Jiří HEJDA, Nová hospodářská politika, Praha 1929.
Friedrich KLEINWÄCHTER, Die Kartelle. Ein Beitrag zur Frage der Organisation der Volkswirschaft, Innsbruck 1883.
Andreas RESCH, Industriekartelle in Österreich vor dem Ersten Weltkrieg. Marktstrukturen, Organisationstendenzen und Wirtschaftsentwicklung von 1900 bis 1913, Berlin 2002.
Harm G. SCHRÖTTER, Kartellierung und Dekartellierung 1890 – 1990, In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 81/4, 1994, s. 457–493.
Joseph Alois SCHUMPETER, Kapitalismus, socialismus a demokracie, Brno 2004.

b) historiografie českého chmelařství
Magdalena BERANOVÁ – Antonín KUBAČÁK, Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě, Praha 2010.
Josef FENCL, Z historie pivovarnictví a chmelařství Rakovnicka, Rakovník 1982.
Petr HOLODŇÁK - Ivana EBELOVÁ, Žatec, Praha 2004.
Karl HÜBL, Bauerntum und Landbau der Sudetendeutschen, München 1963, s. 542-547.
Vlastislav LACINA, Krize československého zemědělství 1928-1934, Praha 1974.
Bořivoj LŮŽEK, České chmelařství v 19. století, Ústí n/L. 1971.
Antonín MOHL, Chmelařství. Díl 1. Dějiny chmelařství, Praha 1906.
Alena ZINNEROVÁ, Český chmelařský spolek a vývoj chmelařství v žatecké oblasti od roku 1894 do roku 1913, Sborník Okresního archivu v Lounech, 4/1991, s. 29-45.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK