Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Emprunts à l’anglais dans le champ lexical du football français
Název práce v jazyce práce (francouzština): Emprunts à l’anglais dans le champ lexical du football français
Název práce v češtině: Anglické výpůjčky ve francouzském lexikálním poli fotbalu
Název v anglickém jazyce: English loanwords in French lexical field of football
Klíčová slova: lexikální pole, francouzský jazyk, fotbal, sport, lexikální výpůjčky
Klíčová slova anglicky: Semantic field, French, football, sport, loanwords
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Jančík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2015
Datum zadání: 03.03.2015
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá francouzskou fotbalovou terminologií, přesněji řečeno výpůjčkami z angličtiny, které se vyskytují ve francouzském lexikálním poli fotbalu. Cílem práce je popsat tyto výpůjčky a jejich začlenění do francouzského lexika. Práce se soustředí také na morfologické a fonetické změny, které se odehrály na morfémech anglických výpůjček po jejich zařazení do slovní zásoby francouzského jazyka. Užívání výpůjček z anglického jazyka je demonstrováno na příkladech z francouzských novin. Práce se rovněž zabývá vývojem francouzské slovní zásoby a některé kapitoly se věnují také historii fotbalu, která je úzce spjatá s vývojem fotbalové terminologie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor’s thesis deals with the French football terminology. To be more precise, it deals with English loanwords that are used in French semantic field of football. The aim is to describe these loanwords and their integration into the French lexical system, including phonetics and morphological changes. Use of English loanwords is demonstrated on examples from the French newspapers. The thesis also depicts the development of French lexical system. Part of the work is devoted to the history of football which is closely connected with the development of football terminology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK