Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Batanagar: Baťovy závody a život Čechoslováků v Indii v letech 1934-1950
Název práce v češtině: Batanagar: Baťovy závody a život Čechoslováků v Indii v letech 1934-1950
Název v anglickém jazyce: Batanagar: A Bata Company Town and the Life of Czechoslovak Expatriates in India during the Years 1934-1950
Klíčová slova: Baťa|Batanagar|Indie|obuvnický průmysl|Čechoslováci v zahraničí
Klíčová slova anglicky: Bata|Batanagar|India|Shoe-making industry|Czechoslovak expatriates
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2015
Datum zadání: 27.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Nora Melnikova, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce si klade za cíl popsat průběh založení a vývoj Baťových závodů v Indii.
Stěžejní část práce, založená na archivním výzkumu, rozhovorech s pamětníky a jejich osobních archivech, se bude věnovat rozboru života Čechoslováků vyslaných z vlasti do Baťova koncernu v Batanagaru poblíž Kalkaty. Záměrem je předložit co nejpřesnější obraz sociálního světa této československé niky na indické půdě v letech 1934-1950. Na základě předvýzkumu byla řešitelkou identifikována jako klíčová následující podtémata: organizace práce, rodinný život a výchova a vzdělávání dětí, mezietnické vztahy, politické aktivity a odbojová činnost během druhé světové války. Tato stěžejní část bude zasazena do kontextu vývoje a celosvětové expanze obuvnického koncernu Baťa a specifických podmínek akulturace Baťovského sociálně-organizačního a urbanistického modelu v indickém prostředí.
Seznam odborné literatury
ARCANJO, Francisco Moacir. Svět porozumí: příběh krále bot Jana Antonína Bati. 1. vyd. Krásná Lípa: Marek Belza, 2004. 196 s. sv. 1. ISBN 80-903360-1-9.

BAROŠ, Jan. Čechoslováci na březích Gangu od prvopočátků až po dnešní dobu. [Batanagar]: Československé Národní Sdružení v Indii, 1946. 327 s.

BAROŠ, Jan, ed. India and Czechoslovakia. [Part] I. Batanagar: Jan Baros, 1943. 142 s.

BAROS, Jan. The First Decade of Batanagar. Batanagar: Club for the Graduates of Bata School, 1945. 190 s.

BAŤA, Jan Antonín. Za obchodem kolem světa: Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 6.I.-1.V.1937. 2. vyd. Krásná Lípa: Marek Belza, 2006. 259 s. sv. 3. ISBN 80-903360-6-X.

BAŤA, Tomáš. Tomáš Baťa o svém letu do Indie. [Zlín]: Mladý Zlín, 1932. 35 s.

BAŤA, Tomáš a SINCLAIR, Soňa. Švec pro celý svět. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1991. 245 s. ISBN 80-7023-106-8.

BEDNÁŘOVÁ, Veronika. Fenomén Baťa: Ze zlaté lžíce se líp nenajíte. Esprit: stylový magazín Lidových novin. 2014, IV, s. 22-28.

BROŽ, Ivan. Chlapi od Baťů: osudy baťovců v době, kdy šéfoval Jan Baťa. 1. vyd. Praha: Epocha, 2002. 195 s. ISBN 80-86328-04-X.

BŘEZOVSKÁ, Markéta. Model střídá model - transformace Baťova průmyslového města Batanagar v Indii. Brno, 2013. Dizertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce doc. Ing. arch. Karel Havliš.

CEKOTA, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2004. 272 s. ISBN 80-7318-220-3.

HANZLÍK, František. Compatriots and Czechoslovak Foreign Resistance 1938-1945: in documents and photographs. 1.vyd. Prague: Ministy of Defence of the Czech Republic, 2010. 143 s. ISBN 978-80-7278-533-9.

Hospodářské dějiny = Economic history. Praha: Historický ústav AV ČR, [1978]- . ISSN 0231-7540.

JECHOVÁ, Eliška. Návrat k rodnému kraji. 1. vyd. Zlín: Agos, 2013. 104 s. ISBN 978-80-904921-6-5.

JECHOVÁ, Eliška. Žila jsem ve dvacátém století. 1. díl. 1. vyd. Otrokovice: Agos, 1997. 177 s. ISBN 80-238-9850-7.

KRÁSA, Miloslav a FILIPSKÝ, Jan, ed. India's emerging foreign policy: early endeavours and challenges. Prague: Oriental Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. 269 s. Orientalia bohemica. Opera minora, sv. 2. ISBN 80-85425-38-6.

LEHÁR, Bohumil. Dějiny Baťova koncernu (1894-1945). 1. vyd. Praha: SNPL, 1960. 298 s.

MATYÁŠOVÁ, Judita. Hana Gregorová: Narozena v Baťově městě. Lidové noviny. 2014, s. 24-29.

MAREK, Martin. Z baťovského Zlína do světa: Směry transferu a kvalifikační kritéria přesouvaných baťovských zaměstnanců v letech 1938–1941. In: Moderní dějiny, Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, č. 1, s. 157–197. ISSN: 1210-6860.

MAREK, Martin, STROBACH, Vít. Batismus, urychlená modernita a průkopníci práce. Personální politika Baťova koncernu a řízené přesuny zaměstnanců v letech 1938–1941. In: Moderní dějiny, Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, č. 1, s. 103–153. ISSN: 1210-6860.

POKLUDA, Zdeněk. Baťovi muži. 1. vyd. Zlín: Kovárna VIVA, 2012. 167 s. ISBN 978-80-260-3389-9.

POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati. 2. rozš. vyd. Zlín: Nadace Tomáše Bati, 2009. 77 s. ISBN 978-80-254-4591-4.

RECHCÍGL, Miloslav, ed. The Czechoslovak contribution to world culture. The Hague: Mouton & Co., 1964. 682 s.

SETH, Vikram. A Suitable Boy. 1. vyd. New York: Harper Collins Publishers, 1993. ISBN 0-06-017012-3.

ŠEVEČEK, Ondřej, ed. a JEMELKA, Martin, ed. Company towns of the Baťa concern: history - cases - architecture. Stuttgart: Steiner, 2013. 311 s. Economic history. ISBN 978-3-515-10376-3.

ŠVIHÁLEK, Milan a TARABUSOVÁ, Zuzana. Jan Pivečka: "Nikdy se nevzdávej!". 1. vyd. Šenov u Ostravy: Tilia, 2004. 284 s. ISBN 80-86101-94-0.

Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2006. 1. vyd. Brno: Viribus Unitis, 2007. 364 s. ISBN 978-80-903948-0-3.

VAŇHARA, Josef. Příběh jednoho muže a jednoho města. Zlín: J. Vaňhara, [1998?]. 351 s. ISBN 80-238-0517-7.

VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. India and Czechoslovakia Between Two World Wars: A Study of Cultural Contacts and. Exchange of Ideas. [online]. [cit. 2015-02-13]. Dostupné z:http://orient.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/orient/kontakty/pracovnici/publikace/Vavrouskova/India_cz.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK