Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednání za právnickou osobu
Název práce v češtině: Jednání za právnickou osobu
Název v anglickém jazyce: Acting on behalf of a legal entity
Klíčová slova: právnická osoba, právní jednání, teorie fikce, zastoupení, neplatnost právního jednání
Klíčová slova anglicky: legal entity, legal acting, fiction theory, legal representation, invalidity of legal acts
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2015
Datum zadání: 27.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2015
Datum a čas obhajoby: 01.12.2020 15:00
Místo konání obhajoby: m. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.12.2020
Oponenti: JUDr. Vít Lederer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rigorózní práce pojednává o jednání za právnickou osobu po rekodifikaci soukromého práva. Tato rekodifikace přinesla řadu změn a není tomu jinak ani v oblasti jednání za právnickou osobu. Pojetí právnické osoby jako fiktivního subjektu práva se prolíná do celého pojetí institutu jednání za právnickou osobu. Obsah práce je strukturován do sedmi hlavních kapitol, které jsou blíže rozvedeny v podkapitolách. Po úvodu, který objasňuje důvod volby tématu této práce a její nástin, se zabývám v obecném a nezbytném rozsahu základními pojmy, souvisejícími s tématem práce a poté samotným právním jednáním. Ve třetí kapitole přistupuji k základnímu tématu této práce, tedy k jednání za právnickou osobu. V závěru práce poukazuji na některé současné problémy spojené s výraznějším uplatněním pojetí fikce právnické osoby ve vztahu k právnímu jednání za právnickou osobu, spolu s určitou otázkou, zda je současné pojetí právního jednání za právnickou osobu vhodnější než pojetí před rekodifikací soukromého práva, když v obou případech lze shledat uplatnění principu právnické osoby jako fiktivního, uměle vytvořeného právního subjektu, avšak po rekodifikaci s výrazným posunem k uplatnění tohoto principu v pojetí právního jednání právnické osoby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The rigorous thesis deals with acting on behalf of a legal entity after the recodification of private law. This recodification has brought a number of changes which is not different in the area of acting on behalf of a legal entity as well. The concept of a legal entity as a fictitious subject of law is intertwined with the whole concept of the institute of acting on behalf of a legal entity. The content of the thesis is structured into seven main chapters, which are elaborated in more detail in subchapters. After the introduction, which clarifies the reason for choosing the topic of this work and it’s outline, I deal to a general and necessary extent with basic terminology related to the topic of the work and then the legal proceedings themselves. In the third chapter I approach the basic topic of this work, ie acting on behalf of a legal entity. At the end of the thesis I point out few current issues associated with a more significant application of the concept of fiction of a legal entity in relation to legal action on behalf of a legal entity, together with a question whether the current concept of a legal action on behalf of a legal entity is more appropriate than the concept before recodification of a private law. In both cases, the application of the principle of a legal entity as a fictitious, artificially created juridical person can be found, but after recodification with a significant shift to the application of this principle in the concept of legal action of a legal entity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK