Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Triplet-tripletní přenos excitační energie ve fotosyntetických anténách s fukoxantinem
Název práce v češtině: Triplet-tripletní přenos excitační energie ve fotosyntetických anténách s fukoxantinem
Název v anglickém jazyce: Triplet-triplet excitation energy transfer in photosynthetic antennas with fucoxanthin
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2015
Datum zadání: 26.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2015
Zásady pro vypracování
Postup práce je stanoven následovně:
1. Rešerše literatury týkající se ochranné funkce karotenoidů ve fotosyntéze.
2. Seznámení s používanými metodami a experimentálními aparaturami
3. Studium triplet-tripletního přenosu energie ve vybrané fotosyntetické anténě s fukoxantinem
Další postup bude odvozen od průběžných výsledků.
Seznam odborné literatury
1. Šetlík I, Hála J: Biofyzika fotosyntézy
2. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
3. Schlodder E: Introduction to optical methods in photosynthesis (2009) Photosynth Res 101:93–104
4. Frank HA, Young AJ, Britton G, Cogdell RJ (eds): The Photochemistry of Carotenoids (1999) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
5. odborné články a internet
Předběžná náplň práce
Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších procesů probíhajících na Zemi. Je hlavním zdrojem energie pro většinu organismů, včetně člověka. Proces přeměny světelné energie na energii chemickou začíná v takzvaných světlosběrných anténách. Tam jsou absorbovány fotony slunečního záření chlorofyly a karotenoidy a energie fotonů je tak dočasně uložena ve formě excitační energie těchto pigmentů. Tato práce je zaměřena na experimentální studium vlastností vybraných fotosyntetických komplexů, např. rychlosti a účinnosti přenosu excitační energie. Jedním z procesů zkoumaných na našem pracovišti je zhášení tripletních stavů chlorofylů karotenoidy ve fotosyntetických světlosběrných komplexech. Jedná se o důležitý proces, který brání přenosu excitační energie z tripletních stavů chlorofylů na nejnižší singletní excitovaný stav kyslíku. Singletní kyslík je velice reaktivní a jeho přítomnost by vedla k poškození komplexu. Skutečnost, že karotenoidy plní v tomto ohledu důležitou ochrannou roli, je všeobecně známá; konkrétní dráhy přenosu tripletní energie mezi jednotlivými pigmenty a dynamika samotného zhášení jsou ale zatím prozkoumány poměrně málo. V této práci budou zkoumány fotosyntetické antény s fukoxantinem, což je karotenoid (xantofyl) vyskytující se především u řas, např. rozsivek. Ke studiu budou využity především metody optické spektroskopie, a to jak stacionární (absorpční, emisní), tak i s časovým rozlišením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Triplet-triplet energy transfer in photosynthetic antennas with fucoxanthin
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK