Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Situace řeckokatolické církve v Československu po nástupu komunistického režimu
Název práce v češtině: Situace řeckokatolické církve v Československu po nástupu
komunistického režimu
Název v anglickém jazyce: The situation of the Greek Catholic Church in Czechoslovakia
after the Communist outset
Klíčová slova: komunistický režim, Československo, řeckokatolická církev
Klíčová slova anglicky: Communist regime, Czechoslovakia, Greek Catholic Church
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. et Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.02.2015
Datum zadání: 02.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod.
II. Stručná historie řeckokatolické církve v českých zemích do roku 1945.
III. Situace řeckokatolické církve po skončení 2. světové války.
IV. Řeckokatolická církev po nástupu komunistického režimu v roce 1948.
V. Prešovský sobor.
VI. Závěr.
Seznam odborné literatury
BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří : Katolická církev v Československu 1945–1989. CDK, Brno 2012.
BULÍNOVÁ, Marie – JANIŠOVÁ, Milena – KAPLAN, Karel : Církevní komise ÚV KSČ 1949–1951. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha-Brno 1994.
FEDOR, Michal : Z dějin řeckokatolické církve 1945 – květen 1950. Byzanc, Košice 1993.
KAPLAN, Karel : Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1993.
MLYNÁRIK, Ján : Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Libri, Praha 2005.
ŠTURÁK, Peter : Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989. Náboženské vydavateľstvo Petra, Prešov 1999.
VAŠKO, Václav : Likvidace Řeckokatolické církve. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2007.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat situací řeckokatolické církve po nástupu komunistického režimu v roce 1948, kdy po tzv. akci P došlo k likvidaci samotné církve. Zaměří se především na období po nástupu komunizmu k moci, třebaže bude analyzovat příčiny plánů na likvidaci církve již před rokem 1948 a mapovat jejich systematické naplňování po nástupu komunistického režimu do roku 1950, kdy se konal „Prešovský sobor“. Ten se stane jedním z ústředních témat celé práce a bude zasazen do kontextu tehdejší nábožensko-politické situace v Československu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis will focus on the situation of Greek Catholic Church in Czechoslovakia after the Communist outset in 1948, when the so-called Action P, which was to destroy the Church, occured. It will primarily concentrate on the period after the onset of communism to power, although the plans to the destruction of the Church were ready before the year 1948, and charting their systematic fulfillment after the Communist outset in 1950, when the „Presov Sobor“ met. It will become one of the central themes of this thesis and will be set into the context of the then religion-political situation in Czechoslovakia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK