Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Havlíček Borovský a ruská literatura
Název práce v češtině: Karel Havlíček Borovský a ruská literatura
Název v anglickém jazyce: Karel Havlíček Borovský and Russian Literature
Klíčová slova: ruská literatura, Karel Havlíček Borovský, Rusko, Mrtvé duše, Obrazy z Rus, slovanství, Slovan a Čech
Klíčová slova anglicky: Russian literature, Karel Havlíček Borovský, Russia, Dead Souls, Pictures from the Russia, Slavic, Slav and Czech
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka Hříbková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2015
Datum zadání: 18.05.2015
Datum a čas obhajoby: 02.06.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13,Praha 1, C23, Židle dřevěné + lavice, Fix, Koberec
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Antonín Hlaváček
 
 
 
Seznam odborné literatury
FORMÁNEK, M. – PROCHÁZKA, V. Myšlenkový odkaz Karla Havlíčka Borovského. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961.
HAVLÍČEK, K. Obrazy z Rus. Libovolné kritické vydání.
CHALUPNÝ, E. Havlíček – prostředí osobnost a dílo. Praha: Melantrich, 1929.
KOČÍ, J. Karel Havlíček Borovský a počátky austroslavismu. Slovanský přehled, 1971.
RAVÍK, S. K. H. Borovský, portrét bojovníka. Praha: Pražská imaginace, 1991.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je věnována Karlu Havlíčku Borovskému, jeho vztahu k ruské literatuře a názorům Havlíčka na ideu slovanské vzájemnosti a na Rusko obecně. Autorka práci rozdělila na tři části – v první části je nastíněný život spisovatele, důraz je kladen obzvlášť na jeho osmnáctiměsíční pobyt v Rusku. Ve druhé části práce autorka porovnává překlady Havlíčka a originály spisovatele Gogola (Mrtvé duše, Nos, Plášť) a analyzuje další texty Borovského, které se vztahují k Rusku (Obrazy z Rus, Křest svatého Vladimíra,…). Ve třetí části je popsáno, jak pobyt v Rusku ovlivnil Karla Havlíčka a změnil jeho myšlenky o slovanství a názory na Rusko.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis is devoted to Karel Havlíček Borovský, his relationship to Russian literature and Havlíček’s views on the idea of Slavic solidarity and views on Russia in general. The author devided thesis into three parts – the first part outlines the writer’s life, particularly on his eighteen-month stay in Russia. In the second part, author compares Havlíček’s translations and the originals of Gogol (Dead Souls, Nose, Coat) and makes analyzes of other texts of Borovský that are related to Russia (Pictures from the Russia, Baptism of St. Vladimir, ...).The third part describes how Karel Havlíček was influenced by stay in Russia and how it changed his mind about the Slavs and opinions on Russia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK