Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Satirický obraz novináře ve světovém filmu jako reflexe žurnalistiky
Název práce v češtině: Satirický obraz novináře ve světovém filmu jako reflexe žurnalistiky
Název v anglickém jazyce: Satirical Image of Journalist in World Movie as a Reflection of Journalism
Klíčová slova: Satira, film, novinář, žurnalistická etika, Hollywood.
Klíčová slova anglicky: Satire, film, journalist, journalism ethics, Hollywood.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. David Jan Novotný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2015
Datum zadání: 03.06.2015
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
EHRLICH, Matthew C. Journalism in the movies. Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 2006, c2004., [x], 191 p.
Kniha popisující historii zobrazování novináře ve filmu, přičemž se autor soustředí na filmy z Hollywoodu. Pomocí těch nejdůležitějších vybraných děl se zabývá se tím, jak je novinář ve filmech zobrazován a jaký má tento obraz vztah k reálné žurnalistice a společnosti.

GOOD, Howard a Michael J DILLON. Media ethics goes to the movies. Westport, Conn.: Praeger, 2002, xvi, 188 p.
Publikace zabývající se profesní etikou, jejíž problematické oblasti ovšem popisuje pomocí jejich zobrazení ve filmech. Autoři knihy analyzují filmy s novináři a využívají je jako odraz mediálních praktik a žurnalistické etiky.

MCNAIR, Brian. Journalists in film: heroes and villains. Edinburgh: Edinburgh University Press, c2010, viii, 267 s.
Studie o zobrazování novinářů ve filmových dílech od třicátých let, důraz ovšem klade spíše na filmy z poslední doby (1997-2008). Autor rozlišuje různé typy postavy novináře ve filmu a dělí je na spíše kladné a spíše záporné.

MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004, 184 s.
Autor se zabývá vývojem žurnalistiky a sociologickými tématy, které s žurnalistikou souvisí. Popisuje, jak se vzájemně ovlivňují různé sféry lidské činnosti, především jaké dopady mají technologické, ekonomické, kulturní a politické jevy na žurnalistiku a jak naopak žurnalistika ovlivňuje je.

NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu, aneb, demiurgie versus dramaturgie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 234 s.
Tato učebnice psaní se zabývá tím, jak vybudovat dobrý příběh literárního díla nebo filmového scénáře. Snaží se čtenářům předat základy dramaturgie a znalost vyprávěcích postupů pro odbornější porozumění filmu.

FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář: základy scenáristiky. Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2007, 277 s.
Kniha je průvodcem po základech scenáristiky. Zabývá se všemi důležitými aspekty filmového scénáře a jeho tvorby. Chce čtenářům předat znalosti pomáhající k napsání dobrého příběhu a k lepšímu chápání filmové tvorby.
Předběžná náplň práce
Žurnalistika je součástí společnosti a proto její zobrazení ve filmové tvorbě není neobvyklé. Interpretace novináře jako filmové postavy pak mohou nabídnout pohled do vztahů mezi tím, jak novináři vnímají sami sebe, jak je vnímá filmař a jak je vnímá publikum. To platí jak u filmů, které jsou postaveny na skutečných událostech, tak u těch, jejichž děj je fikcí. Tato práce se má zabývat hlavně těmi, v jejichž fiktivním příběhu vystupuje postava novináře zobrazená satirickým způsobem. Jejím materiálem jsou tedy vybrané snímky, které novináře nějakým způsobem karikují. Parodie v nich obsažená může poukazovat na reálné problémy novinářské profese. Cílem práce je ukázat na rozboru těchto děl (a především postav novinářů) a zasazení do dobového kontextu, jakým způsobem filmoví tvůrci přistupují k satiře žurnalistiky a parodování novinářů, z jakých důvodů tak činí, jaké znaky novinářské profese zveličují, jaké k tomu využívají prostředky a jaké typy karikatury novináře divákům nabízejí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Journalism is part of society and its depiction in cinematografhy is not uncommon. Interpretations of journalism as a movie character can offer an insight into relationship between journalists´perception of themselves and filmmakers´perception of journalists. This applies to movies which are based on real stories as well as movies which are fiction. This paper is mainly about those movies, in which journalists are depicted in satirical way. Therefore, its source material are selected movies, which feature caricature of journalist. Parody used in those movies can point out real problems of journalism. This paper aims to show, by analylis of these movies and especially their characters of journalists, how filmmakers use satire to criticise journalism, why they do so, which attributes of journalistic profession they exaggerate, how they do it and which types of journalist caricature they feature in their films.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK