Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Královské Vinohrady – vývoj rezidenční čtvrti
Název práce v češtině: Královské Vinohrady – vývoj rezidenční čtvrti
Název v anglickém jazyce: Královské Vinohrady - development of residential district
Klíčová slova: Praha, Královské Vinohrady, Vinohrady, územní vývoj, městská samospráva, urbanismus, stavební vývoj, architektura, 19. století, 20. století
Klíčová slova anglicky: Prague, Královské Vinohrady, Vinohrady, city development, city autonomy, urbanism, building development, architecture, 19th centruy, 20th century
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.02.2015
Datum zadání: 20.02.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá Královskými Vinohrady, samostatným městem, jež se postupně začlenilo do struktur hlavního města Prahy, jehož je dodnes součástí.
Práce mapuje dobu vzniku města a s ním související zakládací činnost obce. Připomene nejdůležitější stavby městské infrastruktury, nejdůležitější události 20. století i současnost místa.
Významná část práce představí Vinohrady jako rezidenční čtvrť. Na základě demografického vývoje obce shrne období největšího stavebního rozmachu. Proběhne i komparace s jinými historickými předměstími Prahy. V obecné rovině představí typologii městské zástavby, v konkrétní pak práci jednotlivých architektů.
Seznam odborné literatury
BĚLINA, Pavel. Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Praha, Litomyšl: Paseka, 1998.

JANEČEK, Julius. Město Královské Vinohrady. Vinohrady, 1895.

KRAJČÍ, Petr (ed.). Slavné stavby Prahy 10. Praha: Foibos, 2009.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 5. Par-Pra. Praha: Libri, 2002.

PAVLÍK, František. Památník města Královských Vinohradů. Vinohrady, 1929.

PODRAZIL, Jiří, Marie Platovská (ed.). Slavné stavby Prahy 2. Praha: Foibos, 2011.

POLÁK, Milan, Jitka Slavíková. Město Královské Vinohrady. Praha: Milpo, 2009.

RŮŽIČKOVÁ, Jiřina, Josef Škrabal. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005.
Díl 1. Praha: Český statistický úřad, 2006.

STAŇKOVÁ, Jaroslava, Josef Pechar. Tisíciletý vývoj architektury. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1989.

ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: Proměny pražské architektury
1. poloviny 20. století. Praha: Victoria Publishing, 1995.

Vinohradské listy: orgán věnovaný zájmům veškerých pražských předměstí a okolních obcí. Královské Vinohrady: Jan Ladecký, 1885 – 1935.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá Královskými Vinohrady, samostatným městem, jež se postupně začlenilo do struktur hlavního města Prahy, jehož je dodnes součástí.
Práce mapuje období vzniku města a s ním související zakládací činnost obce. Připomene nejdůležitější stavby městské infrastruktury, nejdůležitější události 19. a 20. století.
Významná část práce představí Vinohrady jako rezidenční čtvrť. Na základě stavebního vývoje obce shrne období největšího rozmachu. V obecné rovině představí typologii městské zástavby, v konkrétní pak jednotlivé stavby a jejich tvůrce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with Královské Vinohrady, an independent city that was gradually integrated into the structure of Prague, the Czech capital. It focuses on the foundation of Královské Vinohrady, the most important parts of its infrastructure and some eminent events of the 19th and 20th century. Also, the residential character of Vinohrady will be commented on. Based on the building development, the thesis will describe the era of biggest expansion. Both the general typology of buildings and their architects will be presented.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK