Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluace neformálního vzdělávání – přípravy dobrovolníků ve vybraných neziskových organizacích v ČR
Název práce v češtině: Evaluace neformálního vzdělávání – přípravy dobrovolníků ve vybraných neziskových organizacích v ČR
Název v anglickém jazyce: Evaluation of Nonformal Education – Preparation of Volunteers in particular Non-profit Organizations
Klíčová slova: občanská společnost, nezisková organizace, dobrovolnictví, dobrovolník, management dobrovolníků, pedagogická evaluace, celoživotní učení, neformální vzdělávání
Klíčová slova anglicky: civic society, non-profit organizations, volunteering, volunteer, volunteers` management, pedagogy evaluation, lifelong learning, non-formal education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2011
Datum zadání: 25.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.02.2015
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je deskripce neformálního vzdělávání ve vybraných neziskových organizací na základě vlastního empirického šetření se zaměřením na dobrovolníky. Vypracování komparace cílů dobrovolníků a cílů lektorů vybraných neziskových organizací na základě získaných primárních dat.

Výzkumná otázka: Odpovídá současný systém vzdělávání dobrovolníků potřebám/cílům neziskových organizací a potřebám/cílům jejich dobrovolníků?
Postup: na základě externích i interních zdrojů bude zpracována deskriptivní studie o vybraných neziskových organizacích a bude realizováno empirické šetření s využitím metody rozhovoru s vedoucími pracovníky a dobrovolníky z těchto organizací.
V závěru práce budou komparovány pohledy respondentů na sledované téma.
0 Úvod
1 Vymezení základních pojmů
2 Základní popis zvolených neziskových organizací
3 Příprava a realizace empirického šetření
4 Zpracování komparace ze zjištěných výstupů z praxe
5 Diskuze a závěr
Seznam odborné literatury
BENEŠ, Milan. Andragogika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2.
FRIČ, Pavol, POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. 1. vyd. Praha: Agnes, 2010. ISBN 978-80-903696-8-9.
HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8.
JARVIS, Peter. Democracy, lifelong learning and the learning society: active citizenship in a late modern age. 1st pub. London: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-35544-5.
KIRKPATRIK, Donald L.; KIRKPATRIK James, D. Evaluating training programs. 3. vyd. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc. 1952. ISBN 978-1-57675-348-4.
SALAMON, Lester. Global Civil Society: Dimensions of Nonprofit Sector. 1st pub. Bloomfield: Kumarian Press, 2004. ISBN 978-156549-184-7.
ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-551-6.
VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK