Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnitelnost absolventů střední odborné školy v praxi
Název práce v češtině: Uplatnitelnost absolventů střední odborné školy v praxi
Název v anglickém jazyce: Employability of vocational - technical education graduates in reality
Klíčová slova: Uplatnitelnost absolventů, sociální partneři, spolupráce sociálních partnerů se školou, nezaměstnanost absolventů, odborné vzdělávání, ŠVP, RVP, ISCED.
Klíčová slova anglicky: Employability of graduates, social partners, cooperation of social partners with school, graduate unemployment, vocational training, SEP, FEP, ISCED.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: Bc. Jan Linger - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2015
Datum zadání: 15.03.2015
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Formulace problému, který bude v práci řešen:
Tato bakalářská práce bude zaměřena na zmapování uplatnitelnosti absolventů střední odborné školy v praxi konkrétního vzorku konkrétní střední odborné školy ve vztahu k trhu práce, požadavkům zaměstnavatelů a sociálních partnerů na vzdělávání žáků.

Cíl práce:
Hlavním cílem práce je na základě analýzy efektivity vzdělávání střední odborné školy, zjistit, do jaké míry jsou žáci připraveni pro uplatnění v praxi.

Struktura práce:
V teoretické části bude zmíněna legislativa a strategické dokumenty pro oblast vzdělávání.
Praktická část bude rozdělena na dvě části. V první bude zjišťováno u sociálních partnerů školy, jak probíhá spolupráce se školou, jak a mají-li možnost sociální partneři ovlivnit obsah a rozsah probíraného učiva. Druhá část praktické části bude orientována na absolventy školy, jejich uplatnění v praxi, využití a uplatnění kompetencí, které nabyli studiem konkrétní střední školy, nebo úspěšnost při hledání zaměstnání a průběh přijímacího pohovoru.
Seznam odborné literatury
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu 2. rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0
HELUS, Z. Psychologie pro střední školy 2. vyd. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-406-6
HOMOLA, M. Motivace lidského chování. 2. vyd. Praha: SPN, 1972. ISBN 14-478-77
LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Pozornost motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-205-X
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Svoboda. 1970. ISNB 25-067-70
Zdroje
Integrovaný portál MPSV. Integrovaný portál MPSV [online]. 2014, [2014-01-08]. Dostupné z www: http://portal.mpsv.cz/. 45
Interaktivní Informační Systém o uplatnění Absolventů škol. Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy [online]. 2014, [2014-03-03]. Dostupné z www: http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-4-02
Volba povolání. Volba povolání [online]. 2008 [cit. 2014-01-14]. Dostupné z www: http://www.vychova-vzdelavani.cz/uvod/
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je zaměřena na zmapování uplatnitelnosti absolventů střední odborné školy v praxi konkrétního vzorku konkrétní střední odborné školy ve vztahu k trhu práce, požadavkům zaměstnavatelů a sociálních partnerů na vzdělávání žáků.
V teoretické části je vysvětlena metodika sběru dat a zmíněny strategické dokumenty pro oblast vzdělávání.
Praktická část je rozdělena na tři části. V první je uveden rozhovor s ředitelem školy o profilu absolventa, druhá je orientována na absolventy školy, jejich uplatnění v praxi, využití a uplatnění kompetencí, které nabyli studiem vybrané střední školy. Řešena je též úspěšnost při hledání zaměstnání a průběh přijímacího pohovoru. Ve třetí části je zjišťováno u sociálních partnerů školy, jak probíhá spolupráce se školou, jak mohou a mají-li možnost sociální partneři ovlivnit obsah a rozsah probíraného učiva.
Hlavním cílem práce je analýza efektivity vzdělávání střední odborné školy pro praxi porovnáním všech částí praktické části bakalářské práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on mapping the real employability of graduates of secondary vocational schools using an actual sample of a specific secondary school in relation to the labor market, needs of employers and social partners in the education of pupils.
The theoretical part explains the methodology of data collection and mentions strategic documents for education.
The practical part is divided into three parts. The first is an interview with the director of the school about a graduate’s profile, the second is aimed at graduates of the school, their employability, use and application of the competences acquired by studying selected high school or job search success rate and job interview. The third part of the thesis deals with the cooperation of the school and its social partners, and what are the social partners’ possibilities in terms of their influence on the curriculum, if any.
The main objective is to analyze the effectiveness of vocational education for the real life by comparing all parts of the practical parts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK