Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modernizace odborného výcviku v oboru kadeřník
Název práce v češtině: Modernizace odborného výcviku v oboru kadeřník
Název v anglickém jazyce: Modernising the vocational training in the field of hairdressing
Klíčová slova: historie, odborný výcvik, kadeřník, video projekce, instruktáž, demonstrace
Klíčová slova anglicky: History, Vocational training, Hairdresser, Video projection, Briefing, Demonstration
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2015
Datum zadání: 16.02.2015
Datum a čas obhajoby: 30.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R010A, 010A, přízemí, u vrátnice
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je navrhnout možnosti, které povedou ke zvýšení kvality výuky odborného výcviku oboru kadeřník; návrh bude zaměřen na výuku odborného výcviku v 1. ročníku uvedeného oboru. V práci bude využito metody analýzy dokumentů, metody dotazníkového šetření, které bude realizováno na školách Ústeckého, na kterých je vyučován obor kadeřník; respondenty šetření budou žáci uvedených škol. Dále bude využito metody rozhovoru, popř. dotazníku, respondenty budou vyučující odborného výcviku oboru kadeřník na uvedených školách.
Seznam odborné literatury
ČADÍLEK, M. Didaktika odborného výcviku technických oborů. Brno: MU, 1997. ISBN 80-210 – 1081 – 9.
ČADÍLEK, M., LOVEČEK, A. Didaktika odborných předmětů. Brno: MU, 2003.
RVP oboru Kadeřník 69-51-H/01
Polívka, L., Komendová, H., Pech, V., Valášek, J.: Technologie 1, 5. vydání, Praha: Informatorium, 2010, 164, ISBN 978-80-7333-079-8
Hulsken, Margot a kolektiv: Příručka pro kadeřnice, Praha: Europa – Sobotáles cz. s.r.o., 2006, 360, ISBN 80-86706-12-5
Předběžná náplň práce
Základem práce bude analýza příslušných učebních dokumentů (RVP, resp. ŠVP) a analýza běžně realizované výuky. Součástí práce bude dotazníkové šetření, které bude zaměřeno na zjištění motivace žáků ke studiu, jejich preferenci výukových metod a postupů. Toto šetření bude doplněno rozhovory/dotazníky, které se zaměří na zjištění preferovaných výukových postupů vyučujících a zejména na zjištění faktorů, které omezují jejich vedení odborného výcviku. Zjištěné informace budou východiskem pro návrh změn v realizaci výuky odborného výcviku oboru kadeřník v 1. ročníku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK