Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika hudebnosti v gymnastických programech na UK FTVS
Název práce v češtině: Problematika hudebnosti v gymnastických programech na UK FTVS
Název v anglickém jazyce: The issue of musicality in gymnastics programs at UK FTVS
Klíčová slova: Hudebnost, výška tónů, melodická paměť, souzvuky, rytmická paměť, A. Bentley Hudebnost, výška tónů, melodická paměť, souzvuky, rytmická paměť, hudebnost, výška tónů, melodická paměť, souzvuky, rytmická paměť, A.Bentley
Klíčová slova anglicky: musicality, height of tones, melodic memory, harmonies, rhythmic memory, A. Bentley
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viléma Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2015
Datum zadání: 16.02.2015
Datum a čas obhajoby: 05.05.2016 09:30
Místo konání obhajoby: sekretariát Katedry gymnastiky
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2016
Oponenti: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je ověřit míru ovlivnění hudebně-pohybových schopností studentů UK FTVS prostřednictvím výuky vybraných předmětů gymnastiky pomocí Bentleyho testu hudebnosti. Pro výzkum byly vybrány předměty, ve kterých je výuka pohybu spojena s hudbou: Rytmická gymnastika a Pohybová výchova a tanec.
Provést literární rešerši dostupných materiálů ve vztahu k hudebnosti, rytmické gymnastice a pohybu.
Otestovat studenty předmětu Rytmická gymnastika na FTVS UK.
Zpracovat a interpretovat výsledky testů hudebnosti podle Arnolda Bentleyho.
Seznam odborné literatury
APPELT, K. Pohybová skladba v teorii a praxi. Praha: Ústřední škola ČOS 1995.
BANKS, J.A.: Basic Arts of the Dance. Panama City: Jordan Book Company 1999.
BECKER, S.: Understanding Choreographic Style Through Video as Literature.
Journal of Physical Education, Recreation and Dance, February 1993, s. 44 – 47.
BENTLEY, A.: Musical Ability in Children and its Measurement. London: G. Herrab 1966.
BRTNÍKOVÁ, M. Modernizace hudebně pohybové výchovy. Disertační práce.
Praha: UK FTVS 2008, 179 s.
BRTNÍKOVÁ, M. Tvorba malých pohybových skladeb. Diplomová práce.
Praha: UK FTVS 2005.
BUZKOVÁ, K.: Fitness jóga. Praha: Grada Publishing 2006.
CARTER, C. L.: Improvisation in Dance. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2000/58(2), s. 181 – 190.
ČESKÝ ÚSTŘEDNÍ VÝBOR ČSTV: Metodický dopis, Taneční směry.
Praha: Metodické oddělení ČÚV ČSTV, 1986.
ČÍŽKOVÁ, M. a kol.: Modrní gymnastika – vrcholový sport. Praha: ÚV ČSTV 1986.
DUNN, S. E. – WILSON, R.: Cooperative learning in the physical education classroom. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 1991/62(6), s. 22 – 28.
GASSNER, G. J.: Using metaphors for high-performance teaching and coaching. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 1999/70(7), s. 33 – 35.
GREEN GILBERT, A.: Creative dance for all ages: a conceptual approach. Reston, VA: American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance 1992.
HANRAHAN, Ch.: Creating Dance Images: Basic principles for Teachers.. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, January 1995, s. 33 – 39.
HAMLOVÁ, N.: Rytmická gymnastika a tance II.část. Nitra: Pedagogická fakulta Konštantína Filozofa 2002.
HARRISON, S.: An exmination of the potential use of professional dancers/companies in an educational context. Proceedings of the VIII Commonwealth and International Conference on Sport, Physical Education, Dance, Recreation and Health, 1986, s. 187 – 193.
HÁJKOVÁ, J. a kol. Aerobik – soutěžní formy. Praha: Grada, 2006. ISBN
80-2471-311
HOCKEY, S.: Dance and mime artists in education. Proceedings of the VIII Commonwealth and International Conference on Sport, Physical Education, Dance, Recreation and Health, 1986, s. 182 – 186.
HOLAS, M.: Hudební nadání. Praha: Hudební fakulta AMU, 1994. ISBN 80-85883-007
JASTRJEMBSKAIA, N. – TITOV, Y.: Rhythmic gymnastics. Champaign, IL: Human Kinetics 1998.
JELÍNEK, S.: Základní hudební pojmy. Praha: Nakladatelství Vladimír Beneš, 1998, ISMN M-706512-03-7.
KAGAN, S.: Cooperative learning (2nd ed.). San Juan Capistrano, CA: Kagan Cooperative learning 1992.
KLENTROU, P.: The Educational Face of Rhythmic Gymnastics. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 1998/69(9), s. 33 – 36.
KOFF, S. R.: Dance Science Considerations for Dance Educators. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 1998/69(5), s. 61 – 63.
KOLEKTIV.: Gymnastika. Praha : Karolinum, 2009. 114 s.
KOS, B.: Metodika výzkumu rytmických schopností sportovce. Teorie a praxe tělesné výchovy, 1975a/23(11), s. 666 – 673.
KOS, B., MIHULE, J. : Měření hudebnosti závodnic v moderní gymnastice. Praha: Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy, 1978.
KULHÁNKOVÁ, E.: Hudebně pohybová výchova, Praha: Portál 2010.
KURKOVÁ, L.: Tanec a hudba. Praha: SPN 1987.
KRIŠTOFIČ, J. in KOLEKTIV autorů. Gymnastika. 2.vyd. Praha: Karolinum, 2009. Teamgym (kap. 3), s. 44-45.
LAVENDER, L.: Dancers talking dance: critical evaluation in the choreography class. Champaign, IL: Human Kinetics 1996.
MAROUŠKOVÁ, Z. Historický vývoj pohybové skladby a její zařazení v soutěži Teamgym. Praha, 2014. 47 s. Bakalářská práce na FTVS UK. Vedoucí bakalářské práce
PhDr. Jaroslav Krištofič.
MIHULE, J., ŠŤASTNÁ, D.: Rytmická gymnastika. Praha: Karolinum, 1993.
MUNROE, K. J. – GIACOBBI, P. R. – HALL, C. – WEINBERG, R.: The four Ws of imagery use: Where, when, why and what. The Sport Psychologist, 2000/14, s. 119 – 137.
MUSIL, P. S.: From Classroom Expirience to Work of Art. Involving Dance Students in the Choreographic process. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 1999/70(5),
s. 35 – 39.
NOVOTNÁ, V. a kolektiv. Gymnastika jako tvůrčí akt. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2116-6
NOVOTNÁ, V. in KOLEKTIV autorů. Gymnastika. 2.vyd. Praha: Karolinum, 2009. Dělení gymnastiky (kap. 2).
NOVOTNÁ, V. Co je gymnastika. In SÜSS,V. (editor). Sborník příspěvků vědeckého semináře ped. Kinantropologie – Daňkovice 15. – 17. 10. 2004.
NOVOTNÁ, V. - BRTNÍKOVÁ, M. - LESMERISES, L. Hudba jako podnět v pohybové aktivitě. In: MUŽÍK, V. – SÜSS, V. (eds.): Tělesná výchova a sport mládeže. Brno: MU v Brně 2009, s. 144-149.
NOVOTNÁ, V. – PANSKÁ, Š. – ŠIMŮNKOVÁ, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Multimediální učební text. Praha: UK FTVS, 2011.
PETIŠKOVÁ, L. – VANGELI, N.: Čítanka světové choreografie. Praha: Duncan Centre 2005.
POOL, J. A.: Dance for males in education. Proceedings of the VIII Commonwealth and International Conference on Sport, Physical Education, Dance, Recreation and Health, 1986, s. 174 – 181.
RINK, J. E.: Effective instruction of physical education. In: SILVERMAN, S. J.
– ENNIS, C. D. (eds.): Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction. Champaign, IL: Human Kinetics 1996, s. 171 – 198.
RUBINŠTEJN, S. L.: Psychologie. Praha: SPN, 1961.
SKOPOVÁ, M., BLAHUŠOVÁ, E. Rytmické druhy gymnastiky v pohybové rekreaci. 1.vyd. Praha: Mistral, 1991. 136 s, ISBN 80-7066-417-7.
SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M. Základní gymnastika. Praha : Karolinum, 2005, 178 s.
SLAVIN, R.: Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know. Contemporary Education Psychology, 1996/21, s. 43 – 69.
SMITH-AUTARD, J.: The Art of Dance in Education. London: A. & C. Black 1994.
ŠIMEK, R. Džezgymnastika. 1.vyd. Praha: Olympia, 1981. 286 s.
ŠŤASTNÁ, D., MIHULE, J. Rytmická gymnastika. Praha: FTVS UK, 1993.
WÁLOVÁ, Z. Gymnastika s hudebním doprovodem ve školní tělesné výchově. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1985. 117 s
WARBURTON, E. C.: Knowing what it takes: the effect of percieved learner advantages on dance teachersʼ use of critical-thinking activities. Research in Dance Education, 2004/5(1), s. 69 – 82.
WATERMAN, J. – VEDEL, K.: Jomba! Shuttle 99 Dance Education Seminar Report. Durban: Nordic Council of Ministres Cultural projects Abroad 1999.
WILLIS, Ch. M.: Creative Dance – How to Increase Parent and Teacher Awerness. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, May – June 1995, s. 48 – 53.
Předběžná náplň práce
Posoudit změny úrovně hudebnosti studentů vlivem výuky intervenčního programu předmětů Rytmická gymnastika, Gymnastika I – Tance a Pohybová výchova a tanec a prezentovat výsledky testování. V práci bude použita analyticko-syntetická metoda založená na studiu dostupných materiálů v písemném formátu i audio formátu, jejich utřídění v obsahových a časových souvislostech. Dále bude v práci použita experimentální metoda spojena se sběrem dat a jejich vyhodnocováním. Praktická část bude pojata formou testování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Qualify changes in the level of musicality on students due to the intervention program of subjects Rhythmic gymnastics, Gymnastics I - Dance and Adapted movement and dance pedagogy at UK FTVS and present results of testing. In my thesis I mostly used analytic and synthetic method based on consolidation of data from written and video sources and their organization in content of my thesis and context of time period. The thesis also used an experimental method associated with data collection and their evaluation. The practical part is conceived as testing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK