Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv rodinného prostředí na rozvoj hudebnosti dítěte v předškolním věku
Název práce v češtině: Vliv rodinného prostředí na rozvoj hudebnosti dítěte v předškolním věku
Název v anglickém jazyce: Impact of family background on preschool children musicality
Klíčová slova: Předškolní dítě, vývoj předškolního dítěte, rodina, hudební schopnosti
Klíčová slova anglicky: Preschool child, Development of preschool children, Family, Musical ability
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbora Šobáňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2015
Datum zadání: 15.02.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zkoumat vliv rodiny na rozvoj hudebnosti dítěte předškolního věku.Teoretická část shrne dosavadní poznatky v oblasti hudebnosti dítěte ve věku do 6 let. Praktická část bude zaměřena na výzkum v mateřských školách. Pomocí dotazníkové metody budou zjišťovány informace o aktuálních podmínkách pro rozvoj hudebnosti dětí v rodinném prostředí. Otázky budou určeny rodičům, které bych ráda osobně oslovila v mateřských školách na Chomutovsku. Výsledky výzkumu budou porovnány se staršími údaji doc. PaedDr. Miloše Kodejšky, CSc, který v uplynulých letech provedl podobný výzkum ve stejném okrese.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis will examine the influence of the family on the musicality of the preschool child. The theoretical part will summarize current knowledge on the musicality of a child under the age of 6 years. The practical part will focus on research in kindergartens. Using the questionnaire will be collected information about current conditions for the development of musicality of children in a family environment. Questions will be designed for parents who would like to personally addressed in kindergartens in the Chomutov. The research results will be compared with historical data doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc, which in recent years conducted similar research in the same district.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK