Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizácia duchovnej starostlivosti o chorých v troch nemocniciach
Název práce v jazyce práce (slovenština): Organizácia duchovnej starostlivosti o chorých v troch nemocniciach
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Spiritual care for the sick and its organization in three hospitals
Klíčová slova: spiritualita, starostlivosť o chorého, utrpenie, zmysel, sprevádzanie
Klíčová slova anglicky: spirituality, care for the sick, suffering, meaning, accompanying
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2015
Datum zadání: 14.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.02.2015
Datum a čas obhajoby: 02.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2015
Oponenti: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Charakterizujte spirituální péči o nemocné
Prozkoumejte a popište spirituální péči ve třech vybraných nemocnicích
Porovnejte je navzájem
Seznam odborné literatury
Bauer, M.: Spiritualita v životních situacích (Diplomová práce). [online] Brno: Masarykova univerzita v Brne, Psychologický ústav, 2011. [cit. 2014-01-10] Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/218186/ff_m/diplomova_prace.pdf>
Belzen, J.: Některé podmínky, možnosti a hranice psychologických studií spirituality. [online]. Československá Psychologie, 2009. [cit. 2014-01-03] Dostupné z WWW: <http://eds.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=bc5b41a0-da29-40ff-af45-fc9f89e69d4f%40sessionmgr4001&vid=2&hid=4105>
Elias, N.: O osamělosti umírajících v našich dnech. Vyd. 1. - Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998. ISBN 80-85844-39-7.
Honzák, R.: Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. Vyd. 1. Praha: Galén, 1997. ISBN 80-85824-60-4.
Křivohlavý, J.: Vážně nemocný mezi námi. Vyd. 1. - Praha: Avicenum, 1989.
Křivohlavý, J.; Kaczmarczyk, S.: Poslední úsek cesty. Praha: Návrat domů, 1995. ISBN 80-85495-43-0.
Křivohlavý, J.: Psychologie smysluplnosti existence: otázky na vrcholu života. Vyd. 1. - Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1370-5.
Kübler-Ross , E.: O životě po smrti: Jedinečná svědectví o nesmrtelnosti duše. Turnov: Arica (Esotera), 1992. Orig.: On Life After Death. ISBN 80-900134-7-3.
Laca S., Dancák P., Laca P.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. ISBN: 978-80-8132-016-3.
Payne, J. (a kol.): Kvalita života a zdraví. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-657-0.
Předběžná náplň práce
Práce má popsat a vyhodnotit spirituální péči ve třech pražských nemocnicích a porovnat ji navzájem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis should describe and evaluate the spiritual care in three hospitals in Prague and compare them with each other.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK