Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů - biologické a chemické zbraně
Název práce v češtině: Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů - biologické a chemické zbraně
Název v anglickém jazyce: Prohibited means and methods of warfare – biological and chemical weapons
Klíčová slova: zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů, biologické zbraně, chemické zbraně
Klíčová slova anglicky: prohibitied means and methods of warfare, biological weapons, chemical weapons
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2015
Datum zadání: 01.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2015
Datum a čas obhajoby: 25.06.2015 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2015
Oponenti: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bude především zhodnotit efektivitu právní úpravy zákazu vývoje, výroby, hromadění, použití a následného zničení biologických a chemických zbraní a jak jsou úmluvy, které výše zmíněné zakazují, dodržovány. Těmito oblastmi se zabývám proto, abych dospěla k závěru, zda biologické a chemické zbraně stále představují pro svět hrozbu, či nikoliv. Při řešení těchto cílů se zaměřím i na zařazení zákazu biologických a chemických zbraní do práva ozbrojených konfliktů a práva odzbrojení, a zda lze zákaz používání biologických a chemických zbraní považovat za součást obyčejových pravidel. K dosažení výzkumných cílů využiji odborných publikací z oblasti mezinárodního práva, politologie, vojenství, lékařství aj. Využiji též rezoluce OSN, jednotlivé úmluvy, které upravují zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů, zejména ty, které zakazují výrobu, vývoj, hromadění a použití biologických a chemických zbraní a v neposlední řadě zprávy mezinárodních organizací zabývajících se touto oblastí, například Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons a Arms Control Association.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis will be to evaluate the effectiveness of legislation banning the development, production, stockpiling, using and subsequent destruction of biological and chemical weapons and how are conventions, which prohibit the aforementioned, followed. I deal with these areas so I concluded if biological and chemical weapons still pose a threat to the world. During solving these objectives, I will focus on the classification of the prohibiton of biological and chemical weapons to the law of armed conflicts and disarmament law, and whether the prohibition of the use of biological and chemical weapons is considered as part of customary law. Professional publications in the field of international law, political science, military, medicine and others will be used to achieve the objectives of the research. They will be also used UN resolutions, conventions, which regulate prohibited means and methods of warfare, particulary those that prohibit production, development, stockpiling and use of biological and chemical weapons and, last but not least, reports of international organizations dealing with this area, such as Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons and Arms Control Association.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK