Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost klientů vybraného K-centra o možnostech léčby závislosti
Název práce v češtině: Informovanost klientů vybraného K-centra o možnostech léčby závislosti
Název v anglickém jazyce: Awareness of clients of selected K-centre of addiction treatment options
Klíčová slova: Možnosti léčby, závislost, léčba závislostí, K-centrum, informovanost.
Klíčová slova anglicky: Options of treatment, drug addiction, treatment of addiction, K-centre, awareness.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2015
Datum zadání: 15.02.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Formulace problému, který bude v práci řešen: V práci je řešen hypotetizovaný problém relativně nízké informovanosti klientů o možnostech léčby závislostí.

Cíl práce: Cílem práce je zjistit míru informovanosti o možnostech léčby u klientů ve vybraném K-centru, jaká je jejich motivace k léčbě, zda absolvovali léčbu závislosti či jak se dozvěděli o nízkoprahové službě.

Charakteristika metod: V práci budou použity kvantitativní výzkumné metody, zejména dotazníkové šetření případně doplněné o rozhovor.

Struktura práce: Práce je rozdělena na teoretickou část a část praktickou (výzkumnou). V teoretické práci jsou popsány fenomény jako např. závislost, teorie jejího vzniku, rozdělení návykových látek, možnosti léčby a její informovanosti. Ve výzkumné práci je vyhodnocena míra informovanosti klientů o možnostech léčby, je popsána jejich motivace, primární užívaná droga, pohlaví a věk.
Seznam odborné literatury
1. KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Úřad vlády České republiky, 2003.

2. KALINA, Kamil. Základy klinické adiktologie. Grada, 2008.

3. NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Portál, sro, 2000.

4. NEŠPOR, Karel; CSÉMY, Ladislav. Léčba a prevence závislostí: příručka pro praxi. Psychiatrické centrum, 1996.

5. ROTGERS, Frederick; KELLER, Daniel S.; MORGENSTERN, Jon. Léčba drogových závislostí. Grada Publishing, 1999.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá fenomény drogových závislostí. V teoretické části jsou popsány definice a pojmy spojené s tématikou závislostí. V části výzkumné jsou hledány odpovědi na výzkumné šetřením, které je zaměřeno na klientelu vybraného K-centra a jejich informovanost o možnostech léčby závislosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with phenomenom of drug addiction. The theoretical part describes the definitions and concepts associated with a theme of drug addiction. The research part looks for the research answers, which are focused on clients of selected K-centre of their treatment options.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK