Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka: jazyková úzkostlivost u zahraničních studentů v České republice
Název práce v češtině: Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka: jazyková úzkostlivost u zahraničních studentů v České republice
Název v anglickém jazyce: Psychological aspects of foreign language learning: language anxiety of international students in Czech Republic
Klíčová slova: cizí jazyk, afektivní faktory, jazyková úzkostlivost, zahraniční studenti, výkon v jazyce
Klíčová slova anglicky: foreign language, affective factors, language anxiety, international students, language performance
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2015
Datum zadání: 11.04.2016
Datum a čas obhajoby: 26.05.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce jsou psychologické faktory osvojování cizího jazyka se zaměřením na oblast afektivních faktorů, konkrétně na jazykovou úzkostlivost. Hlavním cílem bude posoudit vliv jazykové úzkostlivosti na osvojování cizího jazyku hlavně ve vztahu k výkonu v jazyce a časem vystavováním se jazyku. Výzkumný vzorek budou tvořit zahraniční studenti českých vysokých škol na studijních oborech v češtině. Jako hlavní výzkumná metoda bude zvolena analýza výsledku upraveného překladu nástroje na měření úrovně jazykové úzkostlivosti ve třídě FLCAS, a porovnání zjištěné úrovní úzkostlivostí s jinými proměnnými a napříč různými kategoriemi studentů.
Seznam odborné literatury
Gregersen, T. & Horwitz, E. K. (2002). Language learning and perfectionism: Anxious and non-anxious language learners' reactions to their own oral performance. The Modern Language Journal 86, 562-570.
Horwitz, E. K. (1986). Preliminary evidence for the reliability and validity of a foreign language anxiety scale. TESOL Quarterly, 20, 559-562.
Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope,J. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, 125-132.
MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1989). Anxiety and second-language learning: Toward a theoretical clarification. Language Learning, 39, 251-275.
MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991b). Methods and results in the study of anxiety and language learning: a review of the literature. Language Learning,41, 85-117.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou afektivních aspektů procesu osvojování cizího jazyka. Konkrétně se zaměří se na dopad jazykové úzkostlivosti, jako jednoho z faktorů. Teoretická část práce se v souladu se zaměřením bakalářské práce bude věnovat otázce jazykové úzkostlivosti v procesu osvojování jazyka. Autorka vymezí hlavní pojmy a termíny vztahující se k danému tématu. Praktickou část bude tvořit výzkum mapující jazykovou úzkostlivost u zahraničních studentů na českých vysokých školách v běžných studijních programech v češtině. Budou se provádět porovnání zjištěné úrovně jazykové úzkostlivosti posuzovací škálou FLCAS se dvěma proměnnými: výkon v jazyce a doba vystavování se cizímu jazyku. Následně budou porovnány průměry jazykové úzkostlivosti napříč různými kategoriemi studentů. Na základě výsledků pak budou navrhovány postupy pro redukování jazykové úzkostlivosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis will deal with affective aspects of the process of learning a foreign language. Specifically, it focuses on the impact of language anxiety, as one of the factors. The theoretical part of the thesis will address the issue of the language anxiety in a language acquisition. The author will define the main concepts and terms related to the topic. The practical part will be made up of research that maps language anxiety among foreigners studying at Czech universities in the regular degree programs in Czech. There will be two comparisons: the detected levels of language anxiety will be compared first with language performance and after with time of exposure to a foreign language. After the averages of experienced anxiety will be compared across different categories of students. On the basis of the results, we will propose procedures of reducing language anxiety.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK