Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česko-moravská františkánská provincie v letech 1780-1918
Název práce v češtině: Česko-moravská františkánská provincie v letech 1780-1918
Název v anglickém jazyce: Czech-Moravien Franciscan Province in years 1780-1918
Klíčová slova: františkáni, česko-moravská provincie, kláštery, josefínské reformy
Klíčová slova anglicky: Franciscans, Czech-Moravian Province, monasteries, Josephine church reforms
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Foltýn
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2015
Datum zadání: 11.02.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Petra Michalová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce využívá v první řadě prameny z archivu provincialátu česko-moravské provincie sv. Václava uložené v Národním archivu v Praze (fond Řád františkánů). Získané informace zasazuje do širšího dobového i regionálního kontextu za použití sekundární literatury, a to včetně titulů věnovaných dějinám jednotlivých lokalit.
Seznam odborné literatury
Wilhelm, Bonaventura – Minařík, Klement: Dějiny klášterů františkánských v Čechách a na Moravě, Třebíč, 1909-1910
Buben, Milan M.: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. díl, I. svazek, Praha, 2006
Kukla, Jan: Dějiny klášterů sv. Otce Františka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Krnov, 1889
Vlček, Pavel – Sommer, Petr – Foltýn, Dušan: Encyklopedie českých klášterů, Praha, 2002
Podlaha, Antonín: Posvátná místa království českého, díl I.-VII., Praha, 1907-1913
Podlaha, Antonín – Šittler, Eduard: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Milevském, díl V., Praha, 1898
Podlaha, Antonín – Šittler, Eduard: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Sedlčanském, díl III., Praha, 1898
Novák, Josef: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Jindřicho-Hradeckém, díl XIV., Praha, 1901
Šimák, Josef V.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Turnovském, díl XXXII., Praha, 1909
Velc, Ferdinand: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Slánském, díl XX., Praha, 1904
Wirth, Zdeněk: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kladenském, díl XXVI., Praha, 1907
Mádl, Karel B.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kolínském, díl I., Praha, 1897
Košnář, Julius: Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, Praha, 1903
Ekert, František:Posvátná místa královského hl. města Prahy II, Praha, 1884
Tomek W. W., Základy starého místopisu Pražského II., Praha, 1870
Vyskočil J. K., Šest století kostela a kláštera u P. Marie Sněžné, Praha, 1947
Muk J., Novosadová O., Bývalý klášter karmelitánů u P. Marie Sněžné, Staletá Praha XIV, 1984
Almer K., Kostel a klášter P. Marie Sněžné, Za starou Prahu XIV, 1930
Menclová, Dobroslava: Kadaň, bývalý františkánský klášter, Praha, 1974
Teplý, František: Dějiny města Jindřichův Hradec, I. díl, Jindřichův Hradec, 1927-1936
Vávra, Josef: Historické paměti bývalého panství Mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdalény na Skalce, Praha, 1904
Foltýn, Dušan a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha, 2005
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá řádem františkánů na území česko-moravské provincie v rozmezí od vlády Josefa II. do vyhlášení Československé republiky v roce 1918. Sleduje působení řádu v tomto období a změny, které s sebou přinesly josefínské církevní reformy, včetně rušení některých klášterů. Práce zaznamenává a popisuje činnost řádu v jednotlivých klášterech, tematicky rozřazenou podle charakteru její náplně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the Franciscan order in the territory of the Czech-Moravian province from the reign of Joseph II. to the Czechoslovak Republic in 1918. It monitors the activities of the Order in this period and the changes brought about Josephine church reforms, including the abolition of certain monasteries. The study records and describes the activities of the various monasteries (spiritual, economic etc.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK