Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deliktní odpovědnost právnických osob a fyzických osob podnikajících v ochraně životního prostředí
Název práce v češtině: Deliktní odpovědnost právnických osob a fyzických osob
podnikajících v ochraně životního prostředí
Název v anglickém jazyce: Delictual liability of legal entities and individuals undertaking
business within environmental protection
Klíčová slova: životní prostředí, ochrana životního prostředí, správněprávní odpovědnost, trestněprávní odpovědnost
Klíčová slova anglicky: environment, environmental protection, liability within administrative law, liability within criminal law
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2015
Datum zadání: 11.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 338
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato rigorózní práce pojednává o deliktní odpovědnosti fyzických osob podnikajících a osob právnických, v ochraně životního prostředí. Pod pojmem deliktní odpovědnost rozumíme jakousi sekundární odpovědnost, tedy povinnost nést následky svého jednání, která vzniká v případě porušení určité primární odpovědnosti, zpravidla stanovené právní normou. Na úseku ochrany životního prostředí se pak setkáváme s pojmem ekologicko-právní odpovědnost. Deliktní odpovědnost obecně dělíme na odpovědnost správněprávní a trestněprávní, vedle ní ještě existuje odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Správněprávní odpovědnost není na úseku životního prostředí upravena jednotně, jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů tak najdeme v jednotlivých složkových zákonech; správní delikty fyzických osob podnikajících a osob právnických pak často tvoří samostatnou část zákona a jsou trestány přísněji než přestupky fyzických osob. Pokud jde o odpovědnost trestněprávní, její úpravu obsahuje trestní zákoník, pro právnické osoby je od roku 2012 účinný i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Práce rovněž obsahuje srovnání s právní úpravou na Slovensku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This rigorous thesis deals with delictual lialibility of individuals undertaking business and legal entities within environmental protection. Under delictual liability we mean certain secondary liability to suffer the consequences of one´s actions which arises in case of a violation of certain primary liability, usually set by a legal norm. Within the protection of environment, we encounter the term ecological-legal liability. Delictual liability can be specified as liability within administrative and criminal law, accompanied by environmental liability. There is no unified amendment for the first one within environmental protection and particular actus reus of regulatory offence can be therefore found in particular component laws. Administrative delicts of legal entities and individuals undertaking business then form an independent part of law and they are punished more severly than deliquencies of individuals. As far as criminal liability is concerned, its amendement is incorporated into the criminal code. Also, the criminal liability law for legal entities came into effect in 2012. The thesis also comprises the comparison with the Slovak legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK