Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení pragmatické jazykové roviny u osob s DMO
Název práce v češtině: Hodnocení pragmatické jazykové roviny u osob s DMO
Název v anglickém jazyce: Assessment of pragmatic language level of people with cerebral palsy
Klíčová slova: Komunikace, pragmatická jazyková rovina, narušená komunikační schopnost, symptomatické poruchy řeči, dětská mozková obrna, dysartrie
Klíčová slova anglicky: Communication, pragmatic language level, communication impairment, symptomatic speech disorders, cerebral palsy, dysarthria
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2015
Datum zadání: 11.02.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Komorná
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá vymezením základních pojmů v lidské komunikaci, popisem jazykových rovina a narušenou komunikační schopností (NKS). Z jazykových rovin se věnuje hlavně charakteristice pragmatické jazykové roviny, která představuje sociální využití jazyka ve společnosti. V souvislosti s narušenou komunikační schopností a pragmatickou jazykovou rovinou se zabývá osobami s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a nejtypičtější NKS pro toto fyzické postižení, dysartrií. Cílem výzkumného šetření je, prostřednictvím orientačního testového materiálu, zjištění úrovně pragmatické jazykové roviny u osob s DMO. Tento materiál byl vytvořen pro tuto práci a je možné jej použít pro orientační zhodnocení rozvinutí pragmatické jazykové roviny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor thesis deals with the explanation of basic concepts in human communication, language levels and impaired communication skills. From the levels of language focuses mainly on pragmatic language level, which includes the social use of language in society. In connection with impaired communication skills and pragmatic language level, the thesis deals with persons with cerebral palsy and dysarthria, which is impaired communication skills, typical for this physical impairment. The aim of the research is to establish the level of pragmatic language levels of people with CP by the orientation tests material. This material was created for this bachelor thesis, and it may be used for orientation testing of pragmatic language skills.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK